Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije ,,Bešnjaja” - 06.10.2022.

Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije, na osnovu člana 50. i člana 48. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13– odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), oglašava

 

JAVNI UVID

u

nacrt Plana detaljne regulacije ”Bešnjaja”

 

Javni uvid nacrta plana obaviće se u periodu od 6.10.2022. godine, zaključno sa 7.11.2022. godine, u zgradi organa Grada Kragujevca, V sprat. Nacrt plana će biti objavljen i na internet adresi Grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

 

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan  biće pružene potrebne informacije i stručna pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta utorkom i četvrtkomn od 13,00 do 15,00 sati. Potrebne informacije i stručnu pomoć zainteresovanim licima  davaće i Ivan Radulović, glavni urbanista grada Kragujevca,  radnim danima od 13-14 časova, uz prethodno zakazivanje termina na telefon 034 335-324.

 

U toku trajanja javnog uvida održaće se javna prezentacija izloženog nacrta u JP ”Urbanizam” Kragujevac,- ul. Kralja Petra I br. 23,  dana 18.10.2022.  (utorak) od 14 do 15 časova.

 

Primedbe na planski dokument u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi organa Grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za razvoj i investicije, (kancelarija 406), Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 7.11.2022. godine.

 

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca, održaće se u zgradi organa Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), dana 10.11.2022. godine (četvrtak) sa početkom u 11.30 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.