Javni uvid u – nacrt Druge izmene i dopune dela plana detaljne regulacije ,,Institut za strna žita – Radna zona Feniks” - 06.10.2022.

Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije, na osnovu člana 51b. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13– odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), oglašava

 

 JAVNI UVID

u

– nacrt Druge izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije “Institut za strna žita – Radna zona Feniks” 

 

 

Javni uvid nacrta Druge izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije “Institut za strna žita – Radna zona Feniks” obaviće se u periodu od 6.10.2022. godine, zaključno sa 24.10.2022. godine, u zgradi Grada Kragujevca, V sprat. Javni uvid se može ostvariti  i na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan biće pružene potrebne informacije i stručna pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta utorkom i četvrtkomn od 13,00 do 15,00 sati. Potrebne informacije i stručnu pomoć zainteresovanim licima davaće i Ivan Radulović, glavni urbanista grada Kragujevca, radnim danima od 13-14 časova, uz prethodno zakazivanje termina na telefon 034 335-324.

 

U toku trajanja javnog uvida održaće se javna prezentacija izloženog nacrta u JP ”Urbanizam” Kragujevac, – ul. Kralja Petra I br. 23,  dana 11.10.2022.  (utorak) od 14 do 15 časova.

 

Primedbe na planski dokument, u toku javnog uvida,  mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi organa grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za razvoj i investicije, (kancelarija 406) Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 24.10.2022. godine.

 

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca održaće se u zgradi Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), dana 28.10.2022. godine (petak) sa početkom u 11,30 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa izloženim nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.