Javni uvid u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA reda A5 (E-761) - 21.12.2022.

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

 

u skladu sa čl. 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 – ispravka, 64/10 – US, 24/11, 121/12, 42/13 – US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 dr. zakon, 9/20 i 52/21) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS”, broj 32/19)

oglašava

JAVNI UVID

u

NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BRZE SAOBRAĆAJNICE IB REDA OD KRAGUJEVCA DO VEZE SA DRŽAVNIM PUTEM IA REDA A5 (E -761)

i

IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA BRZE SAOBRAĆAJNICE IB REDA OD KRAGUJEVCA DO VEZE SA DRŽAVNIM PUTEM IA REDA A5 (E -761) NA ŽIVOTNU SREDINU

 

JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA reda A5 (E -761) (u daljem tekstu: Nacrt Prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora brze saobraćajnice IB reda od Kragujevca do veze sa državnim putem IA reda A5 (E -761) na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se OD 21. DECEMBRA 2022. GODINE DO 19. JANUARA 2023. GODINE U TRAJANjU OD 30 DANA, svakog radnog dana u zgradama gradske uprave grada Kragujevca, gradske uprave grada Čačka i skupštine opštine Knić, kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (http://www.mgsi.gov.rs) i jedinica lokalne samouprave.

 

Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt Prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi, gradskoj/opštinskoj upravi u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 19. januarom 2023. godine, ili direktno Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, Nemanjina 22-26, 11 000 Beograd.

 

JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u utorak, 27. decembra 2022. godine sa početkom u 12,00  časova u zgradi skupštine opštine Knić, ul. Centar bb, 34240 Knić.

 

JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u sredu, 01. februara 2023. godine sa početkom u 12,00 časova u zgradi skupštine opštine Knić, ul. Centar bb, 34240 Knić.

 

Fizička lica i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.