Na osnovu člana 63. st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik Republike Srbije”, broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21),

Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKTA SPORTSKOG CENTRA 2 SA USLOVIMA ZA REKONSTRUKCIJU SPORTSKOG TERENA I PROMENU NAMENE U SKEJT PARK

Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA SPORTSKOG CENTRA 2 SA USLOVIMA ZA REKONSTRUKCIJU SPORTSKOG TERENA I PROMENU NAMENE U SKEJT PARK obaviće se u prostorijama Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje (zgrada Uprave grada Kragujevca, V sprat, kancelarija broj 508) u periodu od 09.02.2023. godine zaključno sa 16.02.2023.godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Nosilac izrade URBANISTIČKOG PROJEKTA SPORTSKOG CENTRA 2 SA USLOVIMA ZA REKONSTRUKCIJU SPORTSKOG TERENA I PROMENU NAMENE U SKEJT PARK, je Arhitektonski biro URBAN FACTORY Beograd, a zahtev za izradu urbanističkog projekta je podneo Grad Kragujevac, GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ i INVESTICIJE.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, Sekretarijatu za urbanizam i izgradnju, Odeljenju za poslove u oblasti urbanizma, Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložen urbanistički projekat biće data obaveštenja i pružena potrebna stručna pomoć radnim danima u vremenu od 11-14 časova. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Tatjana Jovanović, tel. 034 306 229, kancelarija broj 508, zgrada Uprave grada Kragujevca.

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.rs