Obaveštenje RCA centar Cerovac

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životnu sredine
Broj: XXIV-02-501-40/23
Datum: 07. februar 2023. godine
Kragujevac

Na osnovu člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (“Sl. glasnik RS” br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018-dr. zakon), Odeljenje za zaštitu životne sredine

OBAVEŠTAVA

Javnost i zainteresovane organe i organizacije da je operater “Slobodan Obradović PR radnja za reciklažu materijala RCA centar Cerovac”, ulica Vojvode Živojina Mišića br 38 Cerovac, 34321 Desimirovac Kragujevac, dostavio zahtev za izdavanje dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada na kp. br. 1669/2, 1669/3, 1669/4, 1669/5, 1669/10, 1669/11, 1670/1 i 1670/2 sve KO Cerovac, na teritoriji grada Kragujevca.

Ovim putem pozivaju se svi zainteresovani da dostave mišljenje, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja.

Uvid u podatke i raspoloživu dokumentaciju operatera može se izvršiti u Gradskoj upravi za razvoj i investicije grada Kragujevca, Sekretarijatu za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenju za zaštitu životne sredine, ul. Nikole Pašića broj 6, kancelarija broj 10, svakim radnim danom, u vremenu od 7,30 do 15,30 sati.

Obaveštenje objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave i sajtu Grada Kragujevca www.kragujevac.rs dana 07. Februara 2022.godine.

NAČELNIK ODELjENjA
Dragan Marinković