Rani javni uvid u u elaborate za izradu izmena i dopuna planova generalne regulacije „Naselja Erdoglija - Bagremar“ i „Naselja Palilule" 09.02.2023

Rani javni uvid u u elaborate za izradu izmena i dopuna planova generalne regulacije „Naselja Erdoglija - Bagremar“ i „Naselja Palilule"

Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), oglašava

RANI JAVNI UVID

u Elaborate za izradu  izmena i dopuna Planova  generalne regulacije:

  „Naselja Erdoglija - Bagremar“  

Naselja Palilule

                                            

Rani javni uvid traje 15 dana a počinje danom oglašavanja 9. 2. 2023. godine zaključno sa 23.2.2023. godine u prostorijama Grada Kragujevca, (V sprat). Uvid u Elaborate može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

Rani javni uvid se organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora za izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Primedbe i sugestije na izložene Elaborate u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi Grada Kragujevca ili putem JP  Srbija) uputiti Gradskoj upravi za razvoj i investicije, ul. Nikole Pašića br. 6/2, 34000 Kragujevac, zaključno sa 23.2.2023. godine.