JAVNA PREZENTACIJA tri urbanistička projekta 22.02.2023

JAVNA PREZENTACIJA tri urbanistička projekta 22.02.2023

Na osnovu člana 63. st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21),

 

Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

 

oglašava

 

JAVNU  PREZENTACIJU

 

  1. Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na KP br.2959/1 KO Kragujevac 3 sa izmenjenim idejnim rešenjem
  2. Urbanističkog projekta za izgradnju objekta trgovine – supermarket ''MAKSI'' na kp.br. 4412/28 i 4412/10 KO Kragujevac 4
  3. Urbanističkog projekta za rekonstrukciju i prenamenu postojećeg magacina u objekat za skladištenje zapaljivih tečnosti na kp.br. 1538/3 KO Kragujevac 1

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na KP br.2959/1 KO Kragujevac 3 sa izmenjenim idejnim rešenjem, Urbanističkog projekta za izgradnju objekta trgovine – supermarket ''MAKSI''  na kp.br. 4412/28 i  4412/10 KO Kragujevac 4 i Urbanističkog projekta za rekonstrukciju i prenamenu postojećeg magacina u objekat za skladištenje zapaljivih tečnosti na kp.br. 1538/3 KO Kragujevac 1, obaviće se u prostorijama Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje (zgrada Uprave grada Kragujevca, V sprat, kancelarija broj 508) u periodu od 01.03.2023. godine zaključno sa 08.03.2023.godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

 

Nosilac izrade Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno-poslovnog objekta na KP br.2959/1 KO Kragujevac 3 sa izmenjenim idejnim rešenjem je Biro za geodetske i inženjerske delatnosti “Vizuraing” iz Kragujevca, a zahtev za izradu urbanističkog projekta je podnela CITADELA CONSTRUCTION d.o.o. Beograd.

Nosilac izrade Urbanističkog projekta za izgradnju objekta trgovine – supermarket ''MAKSI'' na kp.br. 4412/28 i 4412/10 KO Kragujevac 4, MS ARHITEKTURA Kragujevac, a zahtev za izradu urbanističkog projekta je podneo Radomir Korićanac.

Nosilac izrade Urbanističkog projekta za rekonstrukciju i prenamenu postojećeg magacina u objekat za skladištenje zapaljivih tečnosti na kp.br. 1538/3 KO Kragujevac 1, MS ARHITEKTURA Kragujevac, a zahtev za izradu urbanističkog projekta je podneo SPIN COMPANY d.o.o. Kragujevac.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanističke projekte, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, Sekretarijatu za urbanizam i izgradnju, Odeljenju za poslove u oblasti urbanizma, Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac.

 

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložene urbanističke projekte biće data obaveštenja i pružena potrebna stručna pomoć radnim danima u vremenu od 11-14 časova. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Tatjana Jovanović, tel. 034 306 229, kancelarija  broj 508, zgrada Uprave grada Kragujevca.

 

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.rs