Javni uvid u Nacrt izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije ,,Park jezero Bubanj'' (23.02.2023.)

Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije, na osnovu člana 51b. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik RS'', broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13– odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), oglašava

 

 JAVNI UVID

u

-  Nacrt izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije

"Park jezero Bubanj''

 

Javni uvid u nacrt izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije  "Park jezero Bubanj'' obaviće se u periodu od 24.2.2023. godine, zaključno sa 13.3.2023. godine, u zgradi Grada Kragujevca, V sprat. Javni uvid se može ostvariti i na internet adresi grada Kragujevca https://kragujevac.ls.gov.rs/.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan biće pružene potrebne informacije i stručna pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta utorkom i četvrtkom od 13,00 do 15,00 sati. Potrebne informacije i stručnu pomoć zainteresovanim licima davaće i Ivan Radulović, glavni urbanista grada Kragujevca, radnim danima od 13-14 časova, uz prethodno zakazivanje termina na telefon 034 335-324.

U toku trajanja javnog uvida održaće se javna prezentacija izloženog nacrta u Mesnoj zajednici ''Bubanj'' ul. Grada Sirena br. 10 dana 3.3.2023. (petak) od 14 do 15 časova.

Primedbe na  nacrt planskog dokumenta, u toku javnog uvida, mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi organa grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za razvoj i investicije, ul. Nikole Pašića br. 6/2,  34000 Kragujevac, zaključno sa 13.3.2023. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca, održaće se u zgradi organa Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), dana 16.3.2023. godine (četvrtak) sa početkom u 11.30 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.