Ponavljanje javnog uvida za deo korigovanog nacrta Generalnog urbanističkog plana „Kragujevac 2030“ sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu (09.03.2023.)

Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije, na osnovu člana 50. st. 2. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“,  broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13– odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), oglašava

PONAVLjANjE JAVNOG UVIDA

 za deo korigovanog nacrta Generalnog urbanističkog plana

Kragujevac 2030“

sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

Ponavljanje javnog uvida za deo nacrta planskog dokumenta sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu obaviće se u periodu od 9.3.2023. godine, zaključno sa 10.4.2023. godine, u prostorijama grada Kragujevca, V sprat. Javni uvid se može ostvariti i na internet adresi grada Kragujevca kragujevac.ls.gov.rs

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima biće pružene potrebne informacije i stručna pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta radnim danima od 11,00 do 14,00 sati. Potrebne informacije i stručnu pomoć zainteresovanim licima davaće i glavni urbanista grada Kragujevca, radnim danima od 14-15 časova, uz prethodno zakazivanje termina na telefon 034 335-324.

U toku trajanja javnog uvida održaće se javna prezentacija izloženog dela nacrta plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu u zgradi organa Grada Kragujevca 21. marta 2023. godine (utorak) od 14 do 15 časova.

Primedbe na izloženi deo planskog dokumenta i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu u toku ponavljanja javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi Grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za razvoj i investicije, ul. Nikole Pašića br. 6/2, 34000 Kragujevac, zaključno sa 10.4.2023. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca, održaće se u zgradi Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), 13. prila godine (četvrtak) sa početkom u 11.30 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa delom nacrta plana i Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.