Javni uvid u nacrt PDR – a ,,Industrijska zona Samar” u KO Korman sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije, na osnovu člana 50. i člana 48. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13– odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), oglašava

 

 JAVNI UVID

nacrt Plana detaljne regulacije

”Industrijska zona Samar” u KO Korman sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

 

Javni uvid nacrta plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu, obaviće se u periodu od 29.7.2022. godine, zaključno sa 29.8.2022. godine, u zgradi organa Grada Kragujevca, V sprat. Nacrt plana će biti objavljen i na internet adresi Grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi nacrt plana  i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu biće pružene potrebne informacije i stručna pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta utorkom i četvrtkomn od 13,00 do 15,00 sati. Potrebne informacije i stručnu pomoć zainteresovanim licima  davaće i glavni urbanista grada Kragujevca,  radnim danima od 14-15 časova, uz prethodno zakazivanje termina na telefon 034 335-324.

U toku trajanja javnog uvida održaće se javna prezentacija izloženog nacrta plana i Izveštaja o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu u MZ ”Korman” dana 17.8.2022.  (sreda) od 14 do 15 časova.

Primedbe na nacrt planskog dokumenta i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi organa Grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za razvoj i investicije, (kancelarija 406), Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 29.8.2022. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca, održaće se u zgradi organa Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), dana 31.8.2022. godine (sreda) sa početkom u 11,30 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

Nacrt plana možete preuzeti na: