Javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije „Radna zona Cvetojevac uz Severnu obilaznicu“, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu (20.04.2023.)

Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije, na osnovu člana 50. i člana 48. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13– odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), oglašava

 JAVNI UVID

u

nacrt plana detaljne regulacije  

Radna zona Cvetojevac uz Severnu obilaznicu, sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu  

Javni uvid nacrta plana sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu obaviće se u periodu od 20.4.2023. godine, zaključno sa 22.5.2023. godine, u zgradi organa Grada Kragujevca, V sprat. Nacrt plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu će biti objavljen i na internet adresi Grada Kragujevca: kragujevac.ls.gov.rs.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu biće pružene potrebne informacije i stručna pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta utorkom i četvrtkomn od 14,00 do 15,00 sati. Potrebne informacije i stručnu pomoć zainteresovanim licima davaće i glavni urbanista grada Kragujevca, radnim danima od 14-15 časova, uz prethodno zakazivanje termina na telefon 034 335-324.

U   toku   trajanja   javnog   uvida   održaće   se   javna   prezentacija izloženog nacrta sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu u  Mesnoj zajednici ,,Cvetojevac'', dana 10. maja (sreda) od 13 do 15 časova.

Primedbe na planski dokument i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi organa Grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za razvoj i investicije, ul. Nikole Pašića br. 6 , 34000 Kragujevac, zaključno sa 22.5.2023. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca, održaće se u zgradi organa Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105) 1. juna 2023. godine (četvrtak) sa početkom u 11.30 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana i Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.