JAVNA PREZENTACIJA dva urbanistička projekta 27.04.2023

Na osnovu člana 63. st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21),

Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

  1. Urbanističkog projekta za izgradnju stambene zgrade sa više od tri stana na kp.br. 2807 KO Kragujevac 3 – u Nemanjinoj ulici u Kragujevcu
  2. Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno poslovnog kompleksa na kp.br. 9260, 9261, 9262, 9265/1, 9265/2 i 9265/3 KO Kragujevac 4 u Kragujevcu

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju stambene zgrade sa više od tri stana na kp.br. 2807 KO Kragujevac 3 – u Nemanjinoj ulici u Kragujevcu i Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno poslovnog kompleksa na kp.br. 9260, 9261, 9262, 9265/1, 9265/2 i 9265/3 KO Kragujevac 4 u Kragujevcu, obaviće se u prostorijama Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje (zgrada Uprave grada Kragujevca, V sprat, kancelarija broj 508) u periodu od 04.05.2023. godine zaključno sa 11.05.2023.godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Nosilac izrade Urbanističkog projekta za izgradnju stambene zgrade sa više od tri stana na kp.br. 2807 KO Kragujevac 3 – u Nemanjinoj ulici u Kragujevcu, je ARH PROJEKT Kragujevac, a zahtev za izradu urbanističkog projekta je podneo Miško Pavlović iz Kragujevca.

Nosilac izrade Urbanističkog projekta za izgradnju stambeno poslovnog kompleksa na kp.br. 9260, 9261, 9262, 9265/1, 9265/2 i 9265/3 KO Kragujevac 4 u Kragujevcu, je je MS ARHITEKTURA Kragujevac, a zahtev za izradu urbanističkog projekta je podneo  AINS GROUP DOO  Kragujevac.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanističke projekte, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, Sekretarijatu za urbanizam i izgradnju, Odeljenju za poslove u oblasti urbanizma, Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložene urbanističke projekte biće data obaveštenja i pružena potrebna stručna pomoć radnim danima u vremenu od 11-14 časova. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Tatjana Jovanović, tel. 034 306 229, kancelarija  broj 508, zgrada Uprave grada Kragujevca.

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.rs