Rani javni uvid u Elaborate za izradu Izmene i dopune plana  generalne regulacije „Naselja Dobre vode - Bubanj“ i plana  detaljne regulacije  „Saobraćajnice u nastavku ulice Belodrimske do Severne obilaznice grada Kragujevca“  (04.05.2023.)

                             

Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), oglašava

RANI JAVNI UVID

u Elaborate za izradu

- Izmene i dopune Plana  generalne regulacije Naselja Dobre vode - Bubanj    

- Plana  detaljne regulacije  Saobraćajnice u nastavku ulice Belodrimske do Severne obilaznice grada Kragujevca                                         

Rani javni uvid traje 15 dana a počinje danom oglašavanja 4. 5. 2023. godine zaključno sa 18.5.2023. godine u prostorijama Grada Kragujevca, (V sprat). Uvid u Elaborate može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs. Potrebne informacije i stručnu pomoć davaće i glavni urbanista grada Kragujevca, radnim danima od 14-15 časova, uz prethodno zakazivanje termina na telefon 034 335-324.

Rani javni uvid se organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora za izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Primedbe i sugestije na izložene Elaborate u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi Grada Kragujevca ili putem JP  „Pošta Srbije“) uputiti Gradskoj upravi za razvoj i investicije, ul. Nikole Pašića br. 6/2, 34000 Kragujevac, zaključno sa 18.5.2023. godine.