"Univerzitetski klinički centar Kragujevac" - Obaveštenje o podnetom zahtevu 8. maj 2023. godine

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE
Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine
Odeljenje za zaštitu životnu sredine
Broj: XXIV-02-501-140/23
Datum: 05. maj 2023. godine
KRAGUJEVAC


Na osnovu člana 60. stav 1, člana 63. stav 6. i člana 69. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik RS'', broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon) Odeljenje za zaštitu životne sredine:


Obaveštava

 

Javnost i zainteresovane organe i organizacije da je Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, "Univerzitetski klinički centar Kragujevac", ulica Zmaj Jovina br.30, Kragujevac, dostavio zahtev za davanje mišljenja za dozvolu za Postrojenje za tretman infektivnog i medicinskog otpada na kp. br. 10486/5 KO Kragujevac 4 (Zmaj Jovina br.30).

Shodno članu 63. Zakona o upravljanju otpadom ("Službeni glasnik RS", broj 36/2009, 88/2010, 14/2016 i 95/2018 – dr. zakon), to ministarstvo je prosledilo zahtev zajedno sa pratećom dokumentacijom nadležnom organu Gradske uprave grada Kragujevca, da isti razmotri i u zakonskom roku dostavi mišljenje sa obrazloženim predlogom za prihvatanje ili odbijanje zahteva za izdavanje predmetne dozvole.

Ovim putem se poziva javnost, zainteresovani organi i organizacije, da u roku od 15 dana od dana oglašavanja putem sredstava javnog informisanja ili interneta, dostave mišljenja, sugestije i predloge u vezi podnetog zahteva.

Uvid u podatke i raspoloživu dokumentaciju operatera, može se izvršiti u Gradskoj upravi za razvoj i investicije, Odeljenje za zaštitu životne sredine, ulica Nikole Pašića broj 6, kancelarija br.10, svakim radnim danom, u vremenu od 9.00 do 12.00 sati.


Obaveštenje je objavljeno na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Kragujevca dana 08. maj 2023 godine.