JAVNA PREZENTACIJA URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU BETONjERKE SA POSLOVNOM ZGRADOM – ADMINISTRATIVNIM OBJEKTOM, MONTAŽNIM ADMINISTRATIVNIM OBJEKTIMA I PRATEĆIM OBJEKTIMA, u ulici Grada Karare, Kragujevac KP br.6286 KO Kragujevac 4 - 22.05.2023.

Na osnovu člana 63. st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21),

 

Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

oglašava

JAVNU  PREZENTACIJU

 

URBANISTIČKOG PROJEKTA  ZA

 ZA IZGRADNjU BETONjERKE SA POSLOVNOM ZGRADOM – ADMINISTRATIVNIM OBJEKTOM, MONTAŽNIM ADMINISTRATIVNIM OBJEKTIMA I PRATEĆIM OBJEKTIMA, u ulici Grada Karare, Kragujevac

KP br.6286 KO Kragujevac 4

 

Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA  ZA IZGRADNjU BETONjERKE SA POSLOVNOM ZGRADOM – ADMINISTRATIVNIM OBJEKTOM, MONTAŽNIM ADMINISTRATIVNIM OBJEKTIMA I PRATEĆIM OBJEKTIMA, u ulici Grada Karare, Kragujevac, KP br.6286 KO Kragujevac 4 obaviće se u prostorijama Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje (zgrada Uprave grada Kragujevca, V sprat, kancelarija broj 508) u periodu od 29.05.2023.- 05.06.2023.g svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

 

Nosilac izrade URBANISTIČKOG PROJEKTA  ZA IZGRADNjU BETONjERKE SA POSLOVNOM ZGRADOM – ADMINISTRATIVNIM OBJEKTOM, MONTAŽNIM ADMINISTRATIVNIM OBJEKTIMA I PRATEĆIM OBJEKTIMA, je ArhProjekt, biro za projektovanje, a zahtev za izradu urbanističkog projekta podneo je Jelić Radan iz Kragujevca.

 

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, Sekretarijatu za urbanizam i izgradnju, Odeljenju za poslove u oblasti urbanizma, Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac.

 

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložen urbanistički projekat biće data obaveštenja i pružena potrebna stručna pomoć radnim danima u vremenu od 11-14 časova. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Tatjana Jovanović, tel. 034 306 229, kancelarija  broj 508, zgrada Uprave grada Kragujevca.

 

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs