JAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za prenamenu tavanskog prostora u tri stambene jedinice u izgrađenom objektu, na kp.br. 9479 KO Kragujevac 4, u ulici Kazimira Veljkovića

 

 

 

Na osnovu člana 63. st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21),

 

Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

 

oglašava

 

JAVNU  PREZENTACIJU

 

Urbanističkog projekta za prenamenu tavanskog prostora u tri stambene jedinice u izgrađenom objektu, na kp.br. 9479 KO Kragujevac 4, u ulici Kazimira Veljkovića

 

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za prenamenu tavanskog prostora u tri stambene jedinice u izgrađenom objektu, na kp.br. 9479 KO Kragujevac 4, u ulici Kazimira Veljkovića, obaviće se u prostorijama Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje (zgrada Uprave grada Kragujevca, V sprat, kancelarija broj 508) u periodu od 31.05.2023. godine zaključno sa 07.06.2023.godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

 

Nosilac izrade Urbanističkog projekta za prenamenu tavanskog prostora u tri stambene jedinice u izgrađenom objektu, na kp.br. 9479 KO Kragujevac 4, u ulici Kazimira Veljkovića, je VIZURA ING, BIRO ZA GEODETSKE I INŽENjERSKE DELATNOSTI Kragujevac, a zahtev za potvrdu urbanističkog projekta je podneo  Živa Živić, Dejan Gajić, Desimir Dimitrijević svi iz Kragujevca.

 

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, Sekretarijatu za urbanizam i izgradnju, Odeljenju za poslove u oblasti urbanizma, Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac.

 

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložen urbanistički projekat biće data obaveštenja i pružena potrebna stručna pomoć radnim danima u vremenu od 11-14 časova. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Tatjana Jovanović, tel. 034 306 229, kancelarija  broj 508, zgrada Uprave grada Kragujevca.

 

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs