Obaveštenje o izdatoj dozvoli za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operater „Transmetal plus“ doo - 23. maj 2023.

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE

Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu,

poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Odeljenje za zaštitu životne sredine

Broj: XXIV-02-501-54/23

Datum 23. maj 2023. godine

 

OBAVEŠTENjE O IZDAVANjU PRIVREMNOG REŠENjA O IZDAVANjU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN NEOPASNOG OTPADA

Gradska uprava za razvoj i investicije, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu,poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenje za zaštitu životne sredine, obaveštava vas da je na zahtev operatera „Transmetal plus“ doo, Kovinski put 45B, Smederevo, na lokaciji u Kragujevcu,  na delu  katastarske parcele broj 1/29 KO Kragujevac 2, na teritoriji grada Kragujevca, izdato privremeno rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman  neopasnog otpada.

U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXIV-02-501-54/23 od 19.maja 2023. godine, kojim se operateru - „Transmetal plus“ doo, izdaje privremeno rešenje o  izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 36/09, 88/10, 14/16, 95/2018 - dr. zakon i 35/23).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave za razvoj i investicije, Odeljenje za zaštitu životne sredine, ulica Nikole Pašića broj 6, kancelarija broj 10, u vremenu od 7,30 do 11,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/2018- dr.zakon i 35/23).