Obaveštenje o izdatoj dozvoli za skladištenje i tretman neopasnog otpada, operater "METAL-PROMET" Jovanovac - 9. jun 2023.

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE

Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu,

poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Odeljenje za  zaštitu životnu sredine

Broj: XXIV-02-501-126/23

Datum: 9. jun 2023. godine

K R A G U J E V A C

 

OBAVEŠTENjE O IZDAVANjU REŠENjA O IZDAVANjU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN  NEOPASNOG OTPADA

 

Gradska uprava za razvoj i investicije, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu,poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenje za zaštitu životne sredine, obaveštava vas  da je na zahtev operatera "METAL-PROMET" Jovanovac, Kragujevac, na lokaciji  katastarskih parcela broj 1857/5 i 1857/8 KO Jovanovac, na teritoriji grada Kragujevca, izdato rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman  neopasnog otpada.

           U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXIV-02-501-126/23 od 8. juna 2023. godine, o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera "METAL-PROMET" Jovanovac, Kragujevac, a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018 - dr. zakon i 35/2023).

Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave za razvoj i investicije, Odeljenje za zaštitu životne sredine, ulica Nikole Pašića broj 6, kancelarija broj 10, u vremenu od 7,30 do 11,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 36/09, 88/10, 14/16 i 95/2018- dr. zakon i 35/2023).