Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA ROYAL PALACE NA KP.BR. 10483/4 KO KRAGUJEVAC 4 13.06.2023

Na osnovu člana 63. st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21),

Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

 

URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA
''ROYAL PALACE'' NA KP.BR. 10483/4 KO KRAGUJEVAC 4

 

Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA ''ROYAL PALACE'' NA KP.BR. 10483/4 KO KRAGUJEVAC 4, obaviće se u prostorijama Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje (zgrada Uprave grada Kragujevca, V sprat, kancelarija broj 508) u periodu od  20.06.2023. godine zaključno sa 27.06.2023.godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Nosilac izrade URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU STAMBENO-POSLOVNOG KOMPLEKSA ''ROYAL PALACE'' NA KP.BR. 10483/4 KO KRAGUJEVAC 4, je URBING TIM-BIRO ZA URBANIZAM I ARHITEKTURU, a zahtev za potvrdu urbanističkog projekta podneo je SM INVEST 2023 DOO.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, Sekretarijatu za urbanizam i izgradnju, Odeljenju za poslove u oblasti urbanizma, Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložen urbanistički projekat biće data obaveštenja i pružena potrebna stručna pomoć radnim danima u vremenu od 11-14 časova. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Tatjana Jovanović, tel. 034 306 229, kancelarija broj 508, zgrada Uprave grada Kragujevca.

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs