Rani javni uvid u elaborate za izradu: Izmene i dopune dela plana detaljne regulacije „Dela radne zone Kragujevac i zone poslovanja - Servis 2“ u Kragujevcu – Todorčevo, Izmene i dopune Plana detaljne regulacije „Dela radne zone I industrijska zona Kragujevac i radne zone II Lepenica-Skladišni centar“ - Teretni terminal, Izmene i dopune dela Druge izmene i dopune dela plana detaljne regulacije „Institut za strna žita – radna zona Feniks" (13.07.2023.)

Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije, na osnovu člana 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS“, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 93/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), oglašava

RANI JAVNI UVID

u elaborate za izradu:

- Izmene i dopune dela Plana  detaljne regulacije Dela radne zone Kragujevac i zone poslovanja - Servis 2   u Kragujevcu – Todorčevo

- Izmene i dopune Plana detaljne regulacije Dela radne zone I   industrijska zona  Kragujevac i radne zone II Lepenica-Skladišni centar  - Teretni terminal

- Izmene i dopune dela Druge izmene i dopune dela Plana detaljne regulacije Institut za strna žita – radna zona Feniks''                                     

Rani javni uvid traje 15 dana a počinje danom oglašavanja 13. 7. 2023. godine zaključno sa 27.7.2023. godine.

Uvid u elaborate može se ostvariti na internet stranici grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs. i u zgradi organa Grada Kragujevca, V sprat.

Rani javni uvid se organizuje u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine, očekivanim efektima planiranja i dr.

Pozivaju se organi, organizacije i javna preduzeća koji su ovlašćeni da utvrđuju uslove za zaštitu i uređenje prostora za izgradnju objekata, da daju mišljenje u pogledu uslova i neophodnog obima i stepena procene uticaja na životnu sredinu.

Primedbe i sugestije na izložene elaborate u toku ranog javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi Grada Kragujevca ili putem JP  „Pošta Srbije“) uputiti Gradskoj upravi za razvoj i investicije, ul. Nikole Pašića br. 6/2, 34000 Kragujevac, zaključno sa 27.7.2023. godine.