Rani javni uvid povodom izrade prostornog plana područje posebne namene sliva akumulacije „Gruža” (08.08.2023.)

REPUBLIKA SRBIJA

MINISTARSTVO GRAĐEVINARSTVA, SAOBRAĆAJA I INFRASTRUKTURE

u skladu sa članom 45a. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US, 98/13 - US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23)

oglašava

RANI JAVNI UVID

povodom izrade

PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE SLIVA AKUMULACIJE„GRUŽA”

Odluka o izradi Prostornog plana područja posebne namene sliva akumulacije „Gruža” objavljena je u „Službenom glasniku Republike Srbijeˮ, broj 33/22.

RANI JAVNI UVID u trajanju od 15 dana, održaće se OD 08. DO 22. AVGUSTA 2023. GODINE, u prostorijama gradskih uprava gradova Kragujevca i Čačka i opština Gornji Milanovac i Knić, odnosno biće objavljen na internet stranicama Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture http://www.mgsi.gov.rs i jedinica lokalnih samouprava u obuhvatu predmetnog prostornog plana.

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, kao nosilac izrade ovog prostornog plana, organizuje rani javni uvid u cilju upoznavanja javnosti sa opštim ciljevima i svrhom izrade plana, mogućim rešenjima za razvoj prostorne celine,  kao i efektima planiranja.

Pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe i sugestije u pisanoj formi Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture - Sektoru za prostorno planiranje i urbanizam, ulica Kralja Milutina 10a, 11 000 Beograd i jedinicama lokalnih samouprava, u toku trajanja ranog javnog uvida, zaključno sa 22. avgustom 2023. godine. Primedbe i sugestije pravnih i fizičkih lica koje evidentira nosilac izrade Prostornog plana mogu uticati na planska rešenja.