Naručilac: Gradska uprava za propise

JN broj 0001/23 Usluge štampanja Službenog lista grada Kragujevca 03.08.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/172531