Z a k lj u č ak o utvrđivanju spiska kandidata za doktore medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih izvan zdravstvene ustanove na teritoriji grada Kragujevca 21.08.2023.