Naručilac: Gradska uprava za inspekcijske poslove i komunalnu miliciju

JN 0003/23 Rušenje bespravno izgrađenih objekata na osnovu rešenja građevinskog inspektora  14.11.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/192618

 

 

JN 0003/23 Rušenje bespravno izgrađenih objekata na osnovu rešenja građevinskog inspektora  04.10.2023

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju:https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/183696