Obaveštenje o donetom rešenju za izdavanje dozvole za sklad. i tretman neopasnog otpada operatera "BECCHIS OSIRIDE" DOO, (ulica Dragoslava Srejovića broj 89, Kragujevac) 9. oktobar 2023. godine

REPUBLIKA SRBIJA

GRAD KRAGUJEVAC

GRADSKA UPRAVA ZA RAZVOJ I INVESTICIJE

Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu,

poljoprivredu i zaštitu životne sredine

Odeljenje za zaštitu životne sredine

Broj: XXIV-02-501-287/23

Datum 09. oktobar 2023. godine

K R A G U J E V A C

 

OBAVEŠTENjE O IZDAVANjU REŠENjA O IZDAVANjU INTEGRALNE DOZVOLE ZA SKLADIŠTENjE I TRETMAN  NEOPASNOG OTPADA

 

          Gradska uprava za razvoj i investicije, Sekretarijat za lokalni ekonomski razvoj, privredu, poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Odeljenje za zaštitu životne sredine, obaveštava vas  da je na zahtev operatera "BECCHIS OSIRIDE"  DOO Kragujevac, na katastarskoj parceli broj 1559/13 KO Kragujevac 1, ulica Dragoslava Srejovića broj 89, na teritoriji grada Kragujevca, izdato rešenje o izdavanju integralne dozvole za skladištenje i tretman  neopasnog otpada.

           U sprovedenom postupku doneto je Rešenje broj XXIV-02-501-287/23 od 6.oktobra 2023. godine, kojim se operateru - "BECCHIS OSIRIDE"  DOO Kragujevac,  izdaje integralna dozvola za skladištenje i tretman neopasnog otpada, sve po sprovedenom postupku i dostavljenoj dokumentaciji od strane operatera, a na osnovu čl. 68. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 36/09, 88/10, 14/16, 95/2018 - dr. zakon  i 35/2023).

          Uvid u izdatu dozvolu može se izvršiti u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja, u prostorijama Gradske uprave za razvoj i investicije, Odeljenje za zaštitu životne sredine, ulica Nikole Pašića broj 6, kancelarija broj 10, u vremenu od 7,30 do 11,30 časova. Predstavnici zainteresovane javnosti mogu izjaviti žalbu na doneto rešenje u roku od 15 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja. Žalba se izjavljuje Ministarstvu zaštite životne sredine Republike Srbije, a podnosi se preko prvostepenog organa.

          Obaveštenje se objavljuje na osnovu čl. 69. stav 1. Zakona o upravljanju otpadom (''Službeni glasnik Republike Srbije'', br. 36/09, 88/10, 14/16, 95/2018- dr.zakon i 35/2023).