JAVNA PREZENTACIJA tri urbanistička projekta 08.11.2023. godine

Na osnovu člana 63. st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23),

Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

oglašava

JAVNU  PREZENTACIJU

 

  1. URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SOLARNE ELEKTRANE ''KETER SOLAR'' NA KP.BR. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 sve KO LUŽNICE, NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA
  2. URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU DISTRIBUTIVNOG CENTRA SA UPRAVNOM ZGRADOM I PRATEĆIM OBJEKTIMA na KP.BR. 1537/1 KO KRAGUJEVAC 1, U KRAGUJEVCU
  3. URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA – MANjE RADIONICE SA UPRAVNIM DELOM na KP. BR. 13867/9 KO KRAGUJEVAC 1, U KRAGUJEVCU

 

Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SOLARNE ELEKTRANE ''KETER SOLAR'' NA KP.BR. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 sve KO LUŽNICE, NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA, URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU DISTRIBUTIVNOG CENTRA SA UPRAVNOM ZGRADOM I PRATEĆIM OBJEKTIMA na KP.BR. 1537/1 KO KRAGUJEVAC 1, U KRAGUJEVCU i URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA – MANjE RADIONICE SA UPRAVNIM DELOM Na kp.br. 13867/9 KO KRAGUJEVAC 1, U KRAGUJEVCU obaviće se u prostorijama Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje (zgrada Uprave grada Kragujevca, V sprat, kancelarija broj 508) u periodu od 15.11.2023. godine zaključno sa  22.11.2023.godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Nosilac izrade URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SOLARNE ELEKTRANE ''KETER SOLAR'' NA KP.BR. 502, 505/1, 505/2, 503, 555/1, 555/2, 556 sve KO LUŽNICE, NA TERITORIJI GRADA KRAGUJEVCA, je PROJEKTURA d.o.o. Beograd, a zahtev za potvrdu urbanističkog projekta je podneo  PROJEKTURA d.o.o. Beograd.

Nosilac izrade URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU DISTRIBUTIVNOG CENTRA SA UPRAVNOM ZGRADOM I PRATEĆIM OBJEKTIMA na KP.BR. 1537/1 KO KRAGUJEVAC 1, U KRAGUJEVCU, je MS ARHITEKTURA KRAGUJEVAC Milica Savić pr Arhitektonska delatnost, podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je ''AGROMARKET LOGISTIC'' d.o.o. Kragujevac.

Nosilac izrade URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU OBJEKTA – MANjE RADIONICE SA UPRAVNIM DELOM Na kp.br. 13867/9 KO KRAGUJEVAC 1, U KRAGUJEVCU je MS ARHITEKTURA KRAGUJEVAC Milica Savić pr Arhitektonska delatnost, podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je Miroslav Gajić Kragujevac.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanističke projekte, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, Sekretarijatu za urbanizam i izgradnju, Odeljenju za poslove u oblasti urbanizma, Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložene urbanističke projekte biće data obaveštenja i pružena potrebna stručna pomoć radnim danima u vremenu od 11-14 časova. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Tatjana Jovanović, tel. 034 306 229, kancelarija  broj 508, zgrada Uprave grada Kragujevca.

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs