JAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta urbanističko arhitektonske razrade lokacije 10486/5 KO Kragujevac 4 za potrebe dogradnje i uređenja kompleksa izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom objekata Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac 23.11.2023

Na osnovu člana 63. st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23),

 

Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

 

oglašava

 

JAVNU  PREZENTACIJU

 

Urbanističkog projekta urbanističko arhitektonske razrade lokacije 10486/5 KO Kragujevac 4 za potrebe dogradnje i uređenja kompleksa izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom objekata Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac

 

 

Javna prezentacija Urbanističkog projekta urbanističko arhitektonske razrade lokacije 10486/5 KO Kragujevac 4 za potrebe dogradnje i uređenja kompleksa izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom objekata Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac, obaviće se u prostorijama Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje (zgrada Uprave grada Kragujevca, V sprat, kancelarija broj 508) u periodu od 01.12.2023. godine zaključno sa  08.12.2023.godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

 

Nosilac izrade Urbanističkog projekta urbanističko arhitektonske razrade lokacije 10486/5 KO Kragujevac 4 za potrebe dogradnje i uređenja kompleksa izgradnjom, dogradnjom i rekonstrukcijom objekata Univerzitetskog kliničkog centra Kragujevac je,'' Arhitektonsko – građevinski institut '' doo Novi Sad,  zahtev za potvrdu urbanističkog projekta je podnelo  MINISTARSTVO ZDRAVLjA Jedinica za implementaciju projekata ''Rekonstrukcija Kliničkih centara u Srbiji: Beograd, Novi Sad, Niš i Kragujevac''.

 

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, Sekretarijatu za urbanizam i izgradnju, Odeljenju za poslove u oblasti urbanizma, Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac.

 

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložen urbanistički projekat biće data obaveštenja i pružena potrebna stručna pomoć radnim danima u vremenu od 11-14 časova. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Tatjana Jovanović, tel. 034 306 229, kancelarija  broj 508, zgrada Uprave grada Kragujevca.

 

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs