JAVNA PREZENTACIJA Urbanističkog projekta za izgradnju objekata sa urbanističko arhitektonskom razradom lokacije na kp.br. 7929/1 i delovima 7929/2 i 7927/1 KO Kragujevac 4 u Kragujevcu 13.12.2023

Na osnovu člana 63. st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 ,52/21, 62/23),

Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje
Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju objekata sa urbanističko arhitektonskom razradom lokacije na kp.br. 7929/1 i delovima 7929/2 i 7927/1 KO Kragujevac 4 u Kragujevcu


Javna prezentacija urbanističkog projekta za izgradnju objekata sa urbanističko arhitektonskom razradom lokacije na kp.br. 7929/1 i delovima 7929/2 i 7927/1 KO Kragujevac 4 u Kragujevcu, obaviće se u prostorijama Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje (zgrada Uprave grada Kragujevca, V sprat, kancelarija broj 508) u periodu od 20.12.2023. godine zaključno sa 27.12.2023.godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Nosilac izrade urbanističkog projekta za izgradnju objekata sa urbanističko arhitektonskom razradom lokacije na kp.br. 7929/1 i delovima 7929/2 i 7927/1 KO Kragujevac 4 u Kragujevcu, MS ARHITEKTURA KRAGUJEVAC Milica Savić pr Arhitektonska delatnost, podnosilac zahteva za potvrđivanje urbanističkog projekta je Danijela Milovanović i Dušan Milovanović.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, Sekretarijatu za urbanizam i izgradnju, Odeljenju za poslove u oblasti urbanizma, Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac
.
Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložen urbanistički projekat biće data obaveštenja i pružena potrebna stručna pomoć radnim danima u vremenu od 11-14 časova. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Tatjana Jovanović, tel. 034 306 229, kancelarija broj 508, zgrada Uprave grada Kragujevca.

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs