Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SERVISNOG CENTRA ZA VOZILA na KP.BR. 1039, 1040, 1041, 1042, 1043 i 1044 KO KORMAN 17.01.2024

Na osnovu člana 63. st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23),

Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

URBANISTIČKOG PROJEKAT ZA IZGRADNjU SERVISNOG CENTRA ZA VOZILA na KP.BR. 1039, 1040, 1041, 1042, 1043 i 1044 KO KORMAN u Ulici 19. oktobra


Javna prezentacija URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SERVISNOG CENTRA ZA VOZILA na KP.BR. 1039, 1040, 1041, 1042, 1043 i 1044 KO KORMAN u Ulici 19. oktobra, obaviće se u prostorijama Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje (zgrada Uprave grada Kragujevca, V sprat, kancelarija broj 508) u periodu od 24.01.2024. godine zaključno sa 31.01.2024.godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Nosilac izrade URBANISTIČKOG PROJEKTA ZA IZGRADNjU SERVISNOG CENTRA ZA VOZILA na KP.BR. 1039, 1040, 1041, 1042, 1043 i 1044 KO KORMAN u Ulici 19. oktobra, je URBING TIM - BIRO ZA URBANIZAM I ARHITEKTURU, a zahtev za potvrdu urbanističkog projekta je podneo Goran Jovanović iz Kragujevca.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, Sekretarijatu za urbanizam i izgradnju, Odeljenju za poslove u oblasti urbanizma, Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložen urbanistički projekat biće data obaveštenja i pružena potrebna stručna pomoć radnim danima u vremenu od 11-14 časova. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Tatjana Jovanović, tel. 034 306 229, kancelarija broj 508, zgrada Uprave grada Kragujevca.

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs