Naručilac: Gradska uprava za komunalne poslove

Naručilac: Gradska uprava za komunalne poslove

JH 0003/24 Održavanje dečjih igrališta i mobilijara  01.06.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/232312

 

 

JH 0002/24 Stručni nadzor za JPP  12.04.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/222373