Naručilac: Gradska uprava za društvene delatnosti

Naručilac: Gradska uprava za društvene delatnosti

JH 0001/24 Građevinski materijal za interno raseljena lica 11.06.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/233883

 

 

JH 0004/24 Usluge deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije 09.04.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/221564

 

 

JH 0008/24 Personalna asistencija 05.04.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/221136

 

 

JH 0002/24 Građevinski radovi na investicionom održavanju Srednje stručne škole u Kragujevcu 09.03.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/214864

 

 

JH 0005/24 Dnevni boravak za odrasle osobe sa smetnjama u razvoju 30.03.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/219694

 

 

JH 0007/24 Prihvatilište za odrasle i starije osobe 03.04.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/220322

 

 

JH 0006/24 Dnevni boravak za decu i mlade sa smetnjama u razvoju  03.04.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/220250