Naručilac: Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

Naručilac: Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

JH 0001/24 Električna energija za stanove i lokale u imovini grada 22.05.2024
Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/230096