Naručilac: Gradska uprava za propise

Naručilac: Gradska uprava za propise

JN 0001/24  Usluga štampanja Službenog lista grada Kragujevca

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/206201