Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta na kp br. 4391 KO Kragujevac 3, Ulica Andre Marinkovića br. 5 8.03.2024.godine

Na osnovu člana 63. st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23),
Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta na kp br. 4391 KO Kragujevac 3, Ulica Andre Marinkovića br. 5, Kragujevac

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta na kp br. 4391 KO Kragujevac 3, Ulica Andre Marinkovića br. 5, Kragujevac, obaviće se u prostorijama Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje (zgrada Uprave grada Kragujevca, V sprat, kancelarija broj 508) u periodu od 15.03.2024. godine zaključno sa 22.03.2024.godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Nosilac izrade Urbanističkog projekta za izgradnju stambenog objekta na kp br. 4391 KO Kragujevac 3, Ulica Andre Marinkovića br. 5, Kragujevac je „URBING TIM“ Kragujevac, a zahtev za izradu urbanističkog projekta podneo je Stefan Đorđević.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, Sekretarijatu za urbanizam i izgradnju, Odeljenju za poslove u oblasti urbanizma, Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložen urbanistički projekat biće data obaveštenja i pružena potrebna stručna pomoć radnim danima u vremenu od 11-14 časova. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Tatjana Jovanović, tel. 034 306 229, kancelarija broj 508, zgrada Uprave grada Kragujevca.

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs