Javni uvid u Nacrt prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta „Vožd Karađorđe”

U skladu sa članom 50. Zakona o planiranju i izgradnji („Službeni glasnik RS”, br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 -US, 98/13 – US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19- dr. zakon, 9/20, 52/21 i 62/23 , u daljem tekstu: Zakon), članom 19. Zakona o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu („Službeni glasnik RS”, br. 135/04 i 88/10) i čl. 55-68. Pravilnika o sadržini, načinu i postupku izrade dokumenata prostornog i urbanističkog planiranja („Službeni glasnik RS“, broj 32/19) 

REPUBLIKA SRBIJA
AGENCIJA ZA PROSTORNO PLANIRANjE I URBANIZAM REPUBLIKE SRBIJE

oglašava

JAVNI UVID
U NACRT PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA „VOŽD KARAĐORĐE”
I IZVEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCENI UTICAJA PROSTORNOG PLANA PODRUČJA POSEBNE NAMENE INFRASTRUKTURNOG KORIDORA DRŽAVNOG PUTA I REDA „VOŽD KARAĐORĐE” NA ŽIVOTNU SREDINU

JAVNI UVID u Nacrt Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda „Vožd Karađorđe” (u daljem tekstu: Nacrt prostornog plana) i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja Prostornog plana područja posebne namene infrastrukturnog koridora državnog puta I reda „Vožd Karađorđe” na životnu sredinu (u daljem tekstu: Izveštaj o strateškoj proceni uticaja), održaće se od 18. marta do 16. aprila 2024 godine u trajanju od 30 dana, svakog radnog dana u zgradama skupština grada Beograda, gradskih opština Lazarevac, Mladenovac i Sopot, grada Kragujevca  i opština Lajkovac, Aranđelovac, Topola, Rača, Smedervska Palanka, Lapovo, Velika Plana, Ljig i Batočina, kao i na internet stranici Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (http://www.mgsi.gov.rs).
Fizička i pravna lica primedbe na Nacrt prostornog plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja mogu dostaviti u pisanoj formi gradskoj/opštinskoj upravi u toku trajanja javnog uvida, zaključno 16. aprila 2024. godine ili direktno Agenciji za prostorno planiranje i urbanizam Republike Srbije, Kralja Milutina 10a, 11 000 Beograd.
JAVNA PREZENTACIJA planskog dokumenta biće održana u sredu 27. marta 2024. godine sa početkom u 11 časova u zgradi sale bioskopa, ul. Knjaza Miloša 293, Aranđelovac.  
JAVNA SEDNICA KOMISIJE ZA JAVNI UVID biće održana po završetku javnog uvida, u sredu 24. aprila 2024. godine sa početkom u 11 časova u zgradi Doma omladine, ul. Josipa Grušovnika 1, Aranđelovac. 
Fizička lica i predstavnici pravnih lica koja su u toku trajanja javnog uvida podnela primedbe u pisanom obliku, mogu prisustvovati javnoj sednici i usmeno ih obrazložiti. O svakoj podnetoj primedbi obrađivač planskog dokumenta javno iznosi svoj stav.
U skladu sa članom 47b. stav 5. Zakona o planiranju i izgradnji na javni uvid se pozivaju svi organi, posebne organizacije, odnosno imaoci javnih ovlašćenja, koji su dostavili posebne uslove.

 Javni uvid u Nacrt prostornog plana možete preuzeti na sledećem linku:

https://www.mgsi.gov.rs/cir/dokumenti/javni-uvid-u-nacrt-prostornog-plana-podruchja-posebne-namene-infrastrukturnog-koridora-9