JAVNI UVID u nacrt PDR – a ,,Dela naselja Dobre vode – Bubanj – blok oivičen ulicama Zmaj Jovinom, Svetozara Markovića i Episkopa Save” u Kragujevcu - 16.06.2022.

Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije, na osnovu člana 50. i člana 48. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13– odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), oglašava

 JAVNI UVID

u

nacrt Plana detaljne regulacije  

 ”Dela naselja Dobre vode – Bubanj  – blok oivičen ulicama

Zmaj Jovinom, Svetozara Markovića i Episkopa Save” u Kragujevcu

Javni uvid nacrta plana obaviće se u periodu od 17.6.2022. godine, aključno sa 18.7.2022. godine, u zgradi organa Grada Kragujevca, V sprat. Nacrt plana će biti objavljen i na internet adresi Grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi plan biće pružene potrebne informacije i stručna pomoć prilikom tumačenja planskog dokumenta utorkom i četvrtkomn od 14,00 do 15,00 sati. Potrebne informacije i stručnu pomoć zainteresovanim licima  davaće i glavni urbanista grada Kragujevca,  radnim danima od 14-15 časova, uz prethodno zakazivanje termina na telefon 034 335-324

U toku trajanja javnog uvida održaće se javna prezentacija izloženog nacrta:

U Mesnoj zajednici ”Prvi maj”, ul. Svetozara Markovića br. 91 dana 6.7.2022. (sreda) od 13 do 15 časova,

 u JP ”Urbanizam” Kragujevac, ul. Kralja Petra br. 23  dana 7.7.2022.  (četvrtak) od 13 do 15 časova.

Primedbe na planski dokument u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi organa Grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za razvo ji investicije, (kancelarija 406), Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa  18.7.2022. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca, održaće se u zgradi organa Grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105). Termin održavanja sednice biće objavljen posle isteka javnog uvida,  na zvaničnoj internet stranici grada Kragujevca. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

Nacrt plana možete preuzeti na: