Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju objekta predškolske ustanove na kp br. 10769/4 KO Kragujevac 4 27.03.2024

Na osnovu člana 63. st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23), Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

Oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju objekta predškolske ustanove na kp br. 10769/4 KO Kragujevac 4

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju objekta predškolske ustanove na kp br. 10769/4 KO Kragujevac 4, obaviće se u prostorijama Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje (zgrada Uprave grada Kragujevca, V sprat, kancelarija broj 508) u periodu od 03.04.2024. godine zaključno sa 10.04.2024.godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Nosilac izrade Urbanističkog projekta za izgradnju objekta predškolske ustanove na kp br. 10769/4 KO Kragujevac 4 je „URBING TIM“ Kragujevac, a zahtev za izradu urbanističkog projekta podnela je Gradska uprava za razvoj i investicije, grad Kragujevac.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, Sekretarijatu za urbanizam i izgradnju, Odeljenju za poslove u oblasti urbanizma, Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac.
Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložen urbanistički projekat biće data obaveštenja i pružena potrebna stručna pomoć radnim danima u vremenu od 11-14 časova. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Tatjana Jovanović, tel. 034 306 229, kancelarija broj 508, zgrada Uprave grada Kragujevca.

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs