Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju stambene zgrade sa više od tri stana na kp br. 3392/1, kp br. 3392/2, kp br. 3393/1 KO Kragujevac 3 06.04.2024

Na osnovu člana 63. st.2. Zakona o planiranju i izgradnji (''Službeni glasnik Republike Srbije'', broj 72/09, 81/09-ispr., 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21, 62/23),

Gradska uprava za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje

oglašava

JAVNU PREZENTACIJU

Urbanističkog projekta za izgradnju stambene zgrade sa više od tri stana na kp br. 3392/1, kp br. 3392/2, kp br. 3393/1 KO Kragujevac 3

Javna prezentacija Urbanističkog projekta za izgradnju stambene zgrade sa više od tri stana na kp br. 3392/1, kp br. 3392/2, kp br. 3393/1 KO Kragujevac 3, obaviće se u prostorijama Gradske uprave za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje (zgrada Uprave grada Kragujevca, V sprat, kancelarija broj 508) u periodu od 13.04.2024. godine zaključno sa 20.04.2024.godine, svakog radnog dana od 11 do 14 časova.

Nosilac izrade Urbanističkog projekta za izgradnju stambene zgrade sa više od tri stana na kp br. 3392/1, kp br. 3392/2, kp br. 3393/1 KO Kragujevac 3 je „ARH PROJEKT“ Kragujevac, a zahtev za potvrđivanje urbanističkog projekta podneo je MANSARD INVEST DOO KRAGUJEVAC.

Pozivaju se sva zainteresovana fizička i pravna lica da izvrše uvid u urbanistički projekat, kao i da u toku trajanja javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije u pisanom obliku Gradskoj upravi za imovinske poslove, urbanizam, izgradnju i ozakonjenje, Sekretarijatu za urbanizam i izgradnju, Odeljenju za poslove u oblasti urbanizma, Trg Slobode 3, 34000 Kragujevac.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izložen urbanistički projekat biće data obaveštenja i pružena potrebna stručna pomoć radnim danima u vremenu od 11-14 časova. Ovlašćeno lice za davanje obaveštenja o javnoj prezentaciji je Tatjana Jovanović, tel. 034 306 229, kancelarija broj 508, zgrada Uprave grada Kragujevca.

Uvid u urbanistički projekat može se ostvariti na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.ls.gov.rs