Javna prezentacija Urbanističkog projekta za rekonstrukciju, dogradnju i spajanje postojećeg stambenog i pomoćnog objekta u jednu stambenu zgradu sa jednim stanom na kp.br. 883 KO Kragujevac 3 11.05.2024