Naručilac: Telo za centralizovane javne nabavke (Gradska uprava za finansije i javne nabavke)

Naručilac: Telo za centralizovane javne nabavke (Gradska uprava za finansije i javne nabavke)

CJN 0001/24 Knjige za odlične i nagrađene učenike osnovnih i srednjih škola  28.05.2024

Link na kome možete preuzeti konkursnu dokumentaciju: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-eo/231048