Javni uvid u nacrt PDR-a ,,Park jezero Bubanj” sa izveštajem o SPU plana na životnu sredinu - 10.02.2022.

Grad Kragujevac, Gradska uprava za razvoj i investicije, na osnovu člana 50. i člana 48. Zakona o planiranju i izgradnji (”Službeni glasnik RS”, broj 72/09, 81/09-ispravka, 64/10-odluka US, 24/11, 121/12, 42/13– odluka US, 50/13-odluka US, 98/13-odluka US, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 i 52/21), oglašava

 JAVNI UVID

u

nacrt Plana detaljne regulacije

”Park jezero Bubanj”

sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu

Javni uvid nacrta plana sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu, obaviće se u periodu od 10.02.2022. godine, zaključno sa 14.03.2022. godine, u prostorijama organa grada Kragujevca, V sprat. Javni uvid se može ostvariti i na internet adresi grada Kragujevca www.kragujevac.rs.

Zainteresovanim fizičkim i pravnim licima koja vrše uvid u izloženi nacrt plana i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu biće pružene potrebne informacije i stručna pomoć prilikom tumačenja nacrta planskog dokumenta utorkom i četvrtkom od 12,00 do 14,00 sati. Potrebne informacije i stručnu pomoć zainteresovanim licima  davaće i Ivan Radulović, glavni urbanista grada Kragujevca,  radnim danima od 13-14 časova, uz prethodno zakazivanje termina na telefon 034 335-324.

U toku trajanja javnog uvida održaće se javna prezentacija izloženog nacrta sa Izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu u JP ”Urbanizam” Kragujevac, ul. Kralja Petra I broj 23 dana 23.02.2022. godine (sreda) od 13 do 15 časova.

Primedbe na nacrt planskog dokumenta i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu u toku javnog uvida mogu se u pisanoj formi (na šalteru 13 u zgradi Grada Kragujevca ili preporučenom pošiljkom) uputiti Gradskoj upravi za razvoj i investicije, (kancelarija 406), Trg slobode 3, 34000 Kragujevac, zaključno sa 14.03.2022. godine.

Javna sednica Komisije za planove Skupštine grada Kragujevca, održaće se u zgradi organa grada Kragujevca, Trg slobode 3 (sala 105), dana 17.03.2021. godine (četvrtak) sa početkom u 11.30 časova. U toku javne sednice, sva prisutna fizička i pravna lica koja su podnela primedbe u vezi sa nacrtom plana i izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu u pisanom obliku, mogu obrazložiti primedbe pred Komisijom za planove Skupštine grada Kragujevca.

Nacrt plana detaljene regulacije ,,Park jezero Bubanj”, možete preuzeti na: