JAVNI UVID u Nacrt plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac i Nacrt kratkoročnog akcionog plana zaštite kvaliteta vazduha za grad Kragujevac

 

REPUBLIKA SRBIJA
GRAD KRAGUJEVAC
GRADSKA UPRAVA ZA DRUŠTVENE DELATNOSTI I POSLOVE SA GRAĐANIMA
Sekretarijat za privredu i društvene delatnosti
Odeljenje za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine
Datum: 14.04.2021. godine

oglašava

JAVNI UVID
u Nacrt plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac
i Nacrt kratkoročnog akcionog plana zaštite kvaliteta vazduha za grad Kragujevac

U skladu sa članom 31. stav 1. i članom 33. Zakona o zaštiti vazduha („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/09 i 10/13), Grad Kragujevac je dužan da donese Plan kvaliteta vazduha i Kratkoročni akcioni plan zaštite kvaliteta vazduha. Poziva se zainteresovana javnost da izvrši javni uvid u sadržinu Nacrta Plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac i Nacrta Kratkoročnog akcionog plana zaštite kvaliteta vazduha. Javni uvid će trajati 20 dana, od 14. aprila 2021.godine do 04. maja 2021.godine.

Mišljenja, primedbe i predloge o Nacrtu plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac i Nacrtu Kratkoročnog akcionog plana zaštite kvaliteta vazduha zainteresovana javnost možete dostaviti Odeljenju za razvoj poljoprivrede i zaštitu životne sredine na imejl adresu dmarinkovic@kg.org.rs do 04. maja 2021.godine.

Javna rasprava i prezentacija Nacrta Plana kvaliteta vazduha u aglomeraciji Kragujevac i Nacrta Kratkoročnog akcionog plana zaštite kvaliteta vazduha biće održana 10. maja 2021. godine sa početkom u 12.00 časova, u Skupštinskoj sali Grada Kragujevca, Trg slobode br. 3.