Надлежности

Скупштина града Крагујевца је представничко тело грађана коју чини 87 одборника, које бирају грађани на непосредним изборима, тајним гласањем, по поступку и на начин утврђен законом.

Скупштина града Крагујевца у садашњем саставу конституисана је 13. фебруара 2024. године.

Скупштина града Крагујевца као највиши орган Града врши основне функције локалне власти, утврђене Уставом, законом, Статутом и Пословником Скупштине града Крагујевца, и то:


1) доноси Статут града и Пословник Скупштине;

2) доноси прописе и друга општа акта из надлежности Града;

3) бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;

4) поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;

5) бира и разрешава Градоначелника, заменика Градоначелника и чланове Градског већа;

6) оснива радна тела за разматрање питања из њене надлежности;

7) бира и разрешава локалног омбудсмана и заменика локалног омбудсмана;

8) именује и разрешава главног градског урбанисту;

9) усваја Етички кодекс понашања функционера;

10) усваја Кадровски план;

11) доноси локални акциони план за борбу против корупције на нивоу Града и образује стално радно тело за праћење спровођења локалног акционог плана;

12) покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике којим се повређује право на локалну самоуправу;

13) даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;

14) подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Града;

15) утврђује празнике Града;

16) даје сагласност на употребу имена, грба и других обележја Града;

17) уређује поступак, услове и критеријуме за додељивање јавних признања и почасних звања које додељује Град и одлучује о њиховој додели;

18) одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;

19) доноси план развоја Града, планска документа јавних политика, средњорочне планове и друга планска документа, у складу са законом;

20) доноси просторни и урбанистички план Града;

21) даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;

22) доноси годишње и средњорочне програме уређивања грађевинског земљишта;

23) доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;

24) утврђује стопе изворних прихода Града, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;

25) доноси акт о јавном задуживању Града;

26) именује и разрешава председника, чланове, секретара и заменика секретара Градске изборне комисије;

27) доноси акт о организацији Градске управе;

28) оснива јавна предузећа, друштва капитала, установе и друге облике правног организовања, врши надзор над њиховим радом и обезбеђује њихово функционисање;

29) оснива стамбену агенцију и доноси стамбену стратегију, акциони план за њено спровођење и програме стамбене подршке, у складу са законом и другим актима;

30) одлучује о улагању у капитал јавног предузећа и друштва капитала;

31) именује и разрешава надзорни одбор и директора јавног предузећа чији је оснивач, даје сагласност на статут јавног предузећа и врши друга права оснивача у складу са законом и оснивачким актом;

32) именује чланове скупштине у друштвима капитала;

33) именује и разрешава управни одбор, надзорни одбор и директора јавне службе чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте у складу са законом;

34) разматра и усваја извештај о раду Градске управе;

35) разматра и усваја годишње програме пословања и извештаје о раду предузећа, установа и других облика правног организовања чији је оснивач или већински власник Град;

36) уређује услове обављања комуналних делатности, права и обавезе корисника комуналних услуга, обим и квалитет комуналних услуга и начин вршења надзора над обављањем комуналних делатности, поверава обављање тих делатности, прописује опште услове одржавања комуналног реда и мере за њихово спровођење;

37) доноси програм и план енергетске ефикасности;

38) прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;

39) уређује ближе услове за обављање такси превоза путника;

40) доноси програм контроле и смањења популације напуштених паса и мачака, уређује држање и заштиту домаћих животиња и кућних љубимаца;

41) одлучује о давању концесије када су јавна тела и предмет концесије у надлежности Града, даје сагласност на концесиони акт;

42) даје сагласност и усваја предлог пројекта јавно-приватног партнерства, даје сагласност на нацрт јавног уговора у пројекту јавно-приватног партнерства и даје овлашћење Градоначелнику да потпише јавни уговор у име Града;

43) одлучује о сарадњи и удруживању са јединицама локалне самоуправе друге државе;

44) одлучује о закључивању споразума о сарадњи са другим јединицама локалне самоуправе о заједничком обављању комуналних делатности;

45) одлучује о уступању обављања појединих послова из оквира изворних надлежности другој јединици локалне самоураве или предузећу, установи или другој организацији чија је она оснивач;

46) расписује референдум, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;

47) уређује организацију и рад мировних већа;

48) доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;

49) доноси програме коришћења и заштите природних вредности и програме заштите животне средине, односно локалне акционе и санационе планове;

50) доноси оперативни план за воде II реда, одређује место и начин коришћења воде за рекреацију, укључујући и купање;

51) образује Градски штаб за ванредне ситуације, доноси план и програм развоја система заштите и спасавања;

52) доноси План одбране Града који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Града са Планом одбране Републике Србије;

53) доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите опште намене;

54) образује робне резерве и утврђује њихов обим и структуру;

55) обавља и друге послове утврђене законом и Статутом града Крагујевца.


Начин припреме, вођење и рад седнице Скупштине града и друга питања везана за рад Скупштине града Крагујевца регулисана су Пословником Скупштине града Крагујевца.