ГУ за људске ресурсе, опште и заједничке послове

Седиште: Трг слободе број 3, Крагујевац
Матични број (Града): 07184069
ПИБ (Града): 101982436
Шифра делатности (Града): 8411

в.д.начелника Градске управе за људске ресурсе, опште и заједничке послове

Марија Шапић, дипломирани економиста,

Трг слободе број 3, канцеларија број 314
E-mail: msapic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306171

 

У Градској управи за људске ресурсе, опште и заједничке послове, обављају се послови:

 • успостављања система и координације послова из области управљања људским ресурсима и радних односа запослених у управама и стручним службама Града, статус запослених, права и положај функционера, у складу са законом,
 • израде општих аката из надлежности ове управе,
 • израде предлога аката којима се уређују права, обавезе и одговорности запослених из радног односа у управама и  стручним службама,
 • координације и усклађивања примене општих аката управа и стручних служби у области из надлежности ове управе,
 • праћења стања у области система утврђивања и обрачуна плата, проучавања и примене прописа из области људских ресурса, радних односа и плата запослених, пензијског, инвалидског и здравственог осигурања, безбедности и здравља на раду, злостављања на раду и у вези са радом, заштите података о личности и других прописа од значаја за управљање људским ресурсима и радне односе,
 • анализе описа послова радних места у управама и стручним службама и њихово правилно разврставање у звања и врсте;
 • припреме и израде нацрта акта о организацији управе, стручних служби и других органа Града у сарадњи са надлежним управама и стручним службама,
 • давања мишљења на нацрт дела правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у управама и стручним служаба и обједињавање,
 • унапређење система разврставања радних места,
 • спровођење поступака запошљавања и избора кандидата за рад у управама и стручним службама, спровођења процедуре заснивања и престанка радног односа, оглашавања и спровођења јавног/интерног конкурса за пријем запослених у радни однос и попуњавање радних места,
 • унапређења поступка одабира кадрова и развој техника и инструмената за одабир,
 • припреме и праћења реализације Кадровског плана,
 • израде планова кадровских потреба и програма за унапређење управљања људским ресурсима и унапређење квалитета рада кроз мотивацију и подизање задовољства запослених,
 • припреме и израде нацрта акта о организацији управе, стручних служби и других органа Града у сарадњи са надлежним управама и стручним службама,
 • подршке увођења у посао новозапослених и унапређених запослених,
 • анализу индивидуланих потенцијала за развој и управљање каријером службеника,
 • утврђивање каријерних потреба службеника и спровођење процене потенцијала за развој службеника и пружање стручне помоћи у изради индивидуалних планова развоја, припреме и спровођења програма обука,
 • анализе и процене потреба за стручним усавршавањем службеника, координације, праћења, анализирања и вредновања спроведних обука и стручног усавршавања запослених,
 • координацијe процедуре оцењивања запослених, давањa смерница, упутстава и пружања стручне подршке другим управама и стручним службама у вези са оцењивањем,
 • анализе резултата поступка оцењивања и праћење његовог утицаја на развој        службеника,
 • саветовања, инструктаже и коучинга руководилаца и запослених из области људских ресурса,
 • сарадње са Националном академијом за јавну управу (НАЈА) у процени потреба за стручним усавршавањем, креирању Програма обука различитих нивоа као и утврђивању критеријума и мерила за вредновање програма стручног усавршавања,
 • праћења ефеката развоја и управљања каријером кроз оцене учинка и праћење мотивације и задовољства послом;
 • сарадња са Сталном конференцијом градова и општина (СКГО) у области успостављања сарадње са Градом а посебно у области људских ресурса,
 • координацијe спровођења дисциплинских поступака у управама и стручним службама,
 • вођења персоналних досијеа запослених,
 • вођења евиденција и статистике из области радних односа, пензијског, инвалидског и здравственог осигурања,
 • прикупљања, обраде и ажурирања података од значаја за управљање људским ресурсима, односно рад са базом кадровске евиденције,
 • спровођења процедуре ангажовања лица ван радног односа,
 • који се односе на примену посебних правила за намештенике,
 • старања о примени система плата, увећаних плата, накнада плата и трошкова и других примања запослених,
 • старања о колективном преговарању и социјалном дијалогу, заштити права запослених и представника запослених и синдиката на раду или у вези са радом,
 • развоја организационе кулутуре и етике на раду,
 • у вези пружања помоћи жалбеној комисији у поступку по жалбама службеника на решења којима се одлучује о њиховим правима и дужностима и о жалбама учесника интерног и јавног конкурса; израду нацрта другостепених решења у поступку по жалби,
 • из области безбедности на раду,
 • примања, прегледања, распоређивања, евидентирања, достављања у рад  поште упућене органима, управама и стручним  и службама Града,
 • евидентирања предмета, задуживања предмета, достављања предмета и аката унутрашњим организационим јединицама, чувања предмета у роковнику, административно – техничког обрађивања аката за све органе, управе и стручне службе Града,
 • организовања заједничке писарнице, односно јединствене основне евиденције предмета и јединствене архиве за све органе, управе и стручне службе Града,
 • развођења, архивирања и чувања архивираних предмета, излучивања безвредног регистратурског материјала и предаје архивске грађе надлежном архиву,
 • праћења ефикасности и ажурности рада органа, управа и стручних служби Града,
 • уручења поште органа, управа и стручних служби Града, физичким и правним лицима, као и другим субјектима, подизање поште и пакета из поште и поштанског прегратка (фаха) као и други послови у складу са прописима који регулишу ову област,
 • иницирања отварања и организовања рада јединственог управног места,
 • електронског документа и електронског архивирања,
 • из области текућег одржавање зграда и опреме које користе органи Града, управе и стручне службе,
 • обављања службеног превоза и сервисирања возила у својини Града осим возила која су дата на коришћење правним лицима чији је оснивач Град, као и контроле наменског коришћења возила, погонских горива и опреме,
 • обезбеђивања одржавања хигијене у просторијама које користе органи Града, управе и стручне службе, као и контроле хигијене, лица ангажованих на одржавању хигијене и наменског коришћења средстава за хигијену,
 • физичко-техничког и протривпожарног обезбеђења, као и контроле обезбеђења,
 • угоститељских услуга за потребе органа Града, као и контроле пружања и наменског коришћења угоститељских услуга,
 • утврђивања испуњености услова за распоређивање запослених и ангажованих ван радног односа у радном простору којим располажу управе и стручне службе, у сарадњи са начелницима управа и руководиоцима стручних служби,
 • обезбеђивања и распоређивања канцеларијског намештаја, опреме за рад и канцеларијског материјала, у сарадњи са начелницима управа и руководиоцима стручних служби,
 • одржавања средстава и опреме за потребе органа Града, управа и стручних служби,
 • интерне финансијске контроле и управљање у складу са прописима о буџетском систему у смислу организовања, координације активности, праћења примене, контроле ажурности и поштовања рокова, као и извештавања из домена финансијског управљања и контроле за све управе и стручне службе Града, у складу са прописима о буџетском систему,
 • који се односе на доношење финансијског плана и плана јавних набавки управе у сарадњи са управом надлежном за финансије и јавне набавке,
 • учешћа у спровођењу поступака набавки,
 • интерне финансијске контроле и управљања у складу са прописима о буџетском систему,
 • израде процедура и упутстава из надлежности Управе, које примењује ова Управа у раду као и управе и стручне службе које су у комуникацији са овом управом,
 • послови који се односе на: грађанска стања (вођења матичних књига рођених, венчаних и умрлих, као и књига држављана за матична подручја Крагујевца, као и за општине Пећ, Исток и Клина);
 • ажурирање дела јединственог бирачког списка за подручје града Крагујевца и посебних бирачких спискова националних мањина;
 • послови опште управе у вези спровођења избора, референдума и самодоприноса;
 • послови који се односе на: образовање, обезбеђење функционисања и рада различитих облика месне самоуправе; пружање помоћи органима за спровођења избора, референдума и самодоприноса на територији јединице месне самоуправе;
 • као и други послови у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

Унутрашња организација Градске управе за људске ресурсе и заједничке послове

1.СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ   РЕСУРСИМА

Радом Секретаријата руководи Секретар:
Тијана Радомировић, мастер правних наука
Трг слободе број 3, канцеларија број 307а
E-mail: tijana.radomirovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306157

У Секретаријату су образована три Одељења, и то:

Одељење за развој људских ресурса:

Радом Одељења руководи начелник:
Зорица Савковић, дипломирани правник
Трг слободе број 3, канцеларија број 310
E-mail: zsavkovic@kg.org.rs
Контакт телефон:034 306162

Одељење за стручно усавршавање службеника и праћење каријере:

Радом Одељења руководи начелник:
Сања Стојановић, дипломирани правник
Трг слободе број 3, канцеларија број 532
E-mail: sstojanovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 060-2340401

Одељење за радне односе службеника и намештеника:

Радом Одељења руководи начелник:
Љиљана Матић, дипломирани правник
Трг слободе број 3, канцеларија број 309
E-mail: lila@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306161

 

 1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИМ ПОСЛОВИМА

У Секретаријату су образована три Одељења, и то:

 1. Одељење за заштиту од пожара, безбедност и здравље на раду, физичко техничку заштиту и интерну подршку

Радом Одељења руководи начелник:
Сандра Радосављевић, дипломирани правник
Трг слободе број 3, канцеларија-галерија 1
E-mail: sradosavljevic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306166

У оквиру Одељења за заштиту од пожара, безбедност и здравље на раду, физичко техничку заштиту и интерну подршку

образоване су две групе, и то:

Група за послове обезбеђења
Групом руководи шеф групе за послове обезбеђења
Мирољуб Милутиновић
Трг слободе број 3, портирница
Е-mail: miroljub.milutinovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306 296

Група за послове угоститељства
Групом руководи шеф групе за послове угоститељства
Богдан Ћалић
Трг слободе број 3, ресторан
Е-mail: bogdan.calic@kg.org.rsrestoran@kg.org.rs
Контакт телефон: 060 2340 302

 1. Одељење за возни парк и одржавање пословних просторија
  Радом Одељења руководи начелник:
  Биљана Станојевић, дипломирани економиста
  Трг слободе број 3, канцеларија број 307а
  E-mail: biljana.stanojevic@kg.org.rs
  Контакт телефон: 034 306157

У оквиру Одељења за возни парк и одржавање пословних просторија образују се две групе, и то:

Група за возни парк
Групом руководи шеф групе
Златко Миљковић

Трг слободе број 3, паркинг
Е-mail: zmiljkovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 0602340056

Група за одржавање пословног простора
Групом руководи шеф групе
Станко Радевић

Трг слободе број 3, подрум/одржавање
Е-mail: majstori@kg.org.rs
Контакт телефон: 0602340047

 1. Писарница

Радом Одељења писарнице, руководи начелник:
Александар Илић, дипломирани економиста
Трг слободе број 3, канцеларија број 306а
E-mail: ailic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306158


У оквиру одељења писарнице,образује се служба, и то:

Служба за послове централне писарнице
Службом руководи шеф службе
Снежана Блажић

Трг слободе број 3, канцеларија број 306а
Е-mail: sblazic@kg.org.rs
Контакт телефон: 0602340389

3.СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА МЕСНУ САМОУПРАВУ И ОПШТУ УПРАВУ

Радом Секретаријата руководи Секретар:
Горан Алексић, дипломирани правник
Трг слободе број 3, канцеларија број 326
E-mail: galeksic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306178

У Секретаријату су образована два Одељења, и то:

 1. Одељење за лични статус грађана

Радом Одељења руководи начелник:
Дарко Дробњак, дипломирани правник
Трг слободе број 3, канцеларија број 326
E-mail: dire01@kg.org.rs
Контакт телефон: 034 306178

 1. Одељење за месну самоуправу

Радом Одељења руководи начелник:

Наташа Бугарчић, дипломирани педагог

Трг слободе број 3, канцеларија број 326
E-mail: nbugarcic@kg.org.rs

Контакт телефон: 034 306178

Докумета за преузимање