План управљања отпадом од грађења и рушења

Упутство за подношење Захтева за давање сагласности на План управљања отпадом од грађења и рушења

Захтев се подноси преко Писарнице Градске управе града Крагујевца, Трг слободе 3, Крагујевац - Кружни шалтер.

 

Садржај Плана управљања отпадом од грађења и рушења:

 

План се израђује у складу са Уредбом о начину и поступку управљања отпадом од грађења и рушења („Службени гласник Републике Србије“, број 93/23 и 94/23 – исправка)

 

Уредбом је прописано да је произвођач отпада од грађења и рушења дужан да сачини План управљања отпадом од грађења и рушења (у даљем тексту: План управљања отпадом), прибави сагласност на План управљања отпадом и организује његово спровођење, ако се радови изводе на објекту који је категорије Б, В и Г, у складу са Правилником о класификацији објеката („Службени гласник Републике Србије“, број 22/15).

 

Уредбом је прописано да се уз захтев за издавање дозволе о уклањању објекта, односно дела објекта инвеститор надлежном органу доставља решење о сагласности на План управљања отпадом.

Такође, уз захтев за издавање решења о грађевинској дозволи, посебној дозволи за извођење припремнихрадова,привременој дозволии дозволиза извођење радова доставља се решење о сагласности на План управљања отпадом.

 

План управљања отпадом од грађења и рушења садржи податке о:

 

1) врсти и планираној количини отпада који ће настати активностима на градилишту, у току изградње, рушења, адаптације, реконструкције и других радова на објекту или делу објекта;

2) локацији контејнера за сакупљање отпада од грађења и рушења;

3) начину одвојеног сакупљања отпада, припреми за транспорт и о привременом складиштењу предметног отпада;

4) поступању са опасним отпадом за који је извесно да ће настати приликом извођења радова;

5) начине за поновно искоришћење отпада од грађења и рушења;

6) количини и врсти отпада од грађења и рушења планираног за предају оператеру постројења за поновну употребу отпада, односно планираним количинама које се упућују на прераду/рециклажу;

7) предвиђеним методама третмана отпада од грађења и рушења;

8) процењеној запремини земљаног ископа, насталог због вршења грађевинских радова на градилишту и поступање са њим.

 

Уз захтев се прилаже следећа документација и докази:

  1. План управљања отпадом од грађења и рушења (2 примерка у штампаној и један примерак на преносивом електронском носачу информација ЦД или УСБ). План управљања отпадом мора бити оверен потписом произвођача отпада од грађења и рушења (инвеститора или власника отпада). У случају да захтев у име произвођача отпада/инвеститора или власника отпада подноси друго лице, потребно је уз захтев приложити овлашћење/пуномоћје оверено код органа надлежног за послове овере;
  2. Локацијски услови;
  3. Доказ о уплати републичке административне таксе за подношење захтева и издавање решења – управног акта (оригинал налог за уплату или извод са рачуна банке), по тарифном броју 1 (380,00 динара) и тарифном броју 9 (660,00 динара) Закона о републичким административним таксама.
  • Уплата одговарајућих таксених износа у укупном износу од 040,00 динара врше се на:

број уплатног рачуна 840-742221843-57

сврха:   01/09  Сагласност на План управљања отпадом од грађења и рушења;

прималац:  Републичка  административна такса  - буџет Републике Србије;

модел 97 са позивом на број 98-04977943