Комунална милиција

Комунална милиција града Крагујевца

Комунална милиција града Крагујевца

Адреса: Трг слободе број 3, V спрат, 3400 Крагујевац
Пријемна канцеларија: 537

Радно време пријемне канцеларије: од 7,00 до 15,00 сати, радним данима.
Контакт: дежурни телефон (24 сата): 060 234 0115

e-mail: komunalnapolicija@kg.org.rs

Вођа патроле Ана Маринковић, канцеларија 535
контакт: ana.marinkovic@kg.org.rs

У складу са Законом о Комуналној милицији (“Службени гласник Републике Србије”, број 49/2019) и Одлуком о организацији градских управа Града Крагујевца (“Службени лист Града Крагујевца“, број 16/2021) образована је Комунална милиција, као посебна организација у оквиру Градске управе за инспекцијске послове и комуналну милицију, за обављање законом утврђених комунално-милицијских и других послова, чијим обављањем се обезбеђује извршавање послова из надлежности града Крагујевца, у областима, односно питањима комуналне делатности, заштите животне средине, људи и добара и обезбеђује заштита и одржава ред у коришћењу земљишта, простора, локалних путева, улица и других јавних објеката, као и обезбеђује несметано обављање законом одређених послова из надлежности Града.

Послови Комуналне милиције су:

1) одржавање комуналног и другог законом утврђеног реда од значаја за комуналну делатност;

2) вршење контроле над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности Града;

3) остваривање надзора у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима Града;

4) заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град;

5) подршка спровођењу прописа којима се обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување добара и извршавање других задатака из надлежности Града;

6) вршење контроле над применом закона којим се уређују државни симболи у складу са Законом и

7) други послови, у складу са законом.

Одржавањем реда из претходног става сматра се одржавање реда, нарочито у областима, односно питањима: снабдевања водом; одвођења отпадних и атмосферских вода; јавне чистоће; превоза и депоновања земље и осталог растреситог материјала; превоза и депоновања комуналног и другог отпада; улица, општинских и некатегорисаних путева; саобраћајних ознака и сигнализације; паркирања; превоза путника у градском и приградском, односно локалном саобраћају; такси превоза; постављања привремених пословних објеката; заштите од буке у животној средини; контроле радног времена субјеката надзора; одржавања комуналних објеката, пијаца, гробаља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката, у складу са законом.

Комунална милиција, такође пружа помоћ у извршењима – асистенције установама и сл., а по захтеву за спровођење њихових извршних одлука , предузима хитне мере заштите од буке и др. из надлежности Града, кад те мере не могу правовремено да предузму други надлежни органи града и овлашћене организације;учествује у вршењу спасилачке функције и пружа помоћ другим органима, правним и физичким лицима на отклањању последица елементарних и других непогода за које је овлашћен да предузима хитне мере.

Посебним законима је прописано да комунална милиција врши надзор забране пушења у затвореном радном и јавном простору и у јавном превозу, надзире спровођење забране продаје алкохолних пића у спортским објектима и на одређеној удаљености, за време одржавања спортске приредбе и др.

Послови комуналне милиције се обављају организованим присуством комуналних милиционара на местима одржавања реда, предузимањем превентивних мера и применом законом прописаних овлашћења Комуналне милиције.

У обављању послова комуналне милиције, комунални милиционар има следећа овлашћења: упозорење, усмено наређење, провера идентитета, довођење, преглед лица и предмета, привремено одузимање предмета, видео надзор, употреба средстава принуде, и то физичке снаге, службене палице и средстава за везивање.

Поред наведених овлашћења, комунални милиционар може, када је за то овлашћен законом, другим прописом и општим актом града, издати прекршајни налог, поднети пријаву надлежном органу за учињено кривично дело, поднети захтев за вођење прекршајног поступка и обавестити други надлежни орган да предузме мере из своје надлежности.