ГУ за друштвене делатности

Тамара Јовановић, дипломирани економиста, ВД начелника Градске управе за друштвене делатности

Адреса: Цара Лазара бр.15

Телефон: 034/30 22 88
Мејл адреса: tjovanović@kg.org.rs

Адреса седишта: Цара Лазара бр.15, 34000 Крагујевац

Матични број: 07184069
ПИБ: 101982436


Градска управа за друштвене делатности
 обавља стручне, нормативно-правне, управно-правне, студијско-аналитичке, оперативне, административно-техничке и друге послове из области: дечије, социјалне, борачко инвалидске заштите, прихвата, смештаја и збрињавања избеглих, прогнаних и расељених лица; здравствене заштите, јавног здравља,  предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања и васпитања и образовања одраслих ученичког стандарда; културе, информисања, спорта и омладине; родне равноправности, људских, мањинских права и борбе против трговине људима; цивилног сектора (удружења / организација грађана у различитим областима), вера и верских заједница; грађанских стања, бирачког списка, месне самоуправе, правне помоћи, као и друге послове утврђене законским, подзаконским актима или актима надлежних органа Града, у областима из своје надлежности.

У Градској управи за друштвене делатности, обављају се послови:


а) дечије, социјалне, борачко инвалидске заштите, прихвата, смештаја и збрињавања избеглих, прогнаних и расељених лица,

б) здравствене заштите, јавног здравља,

в) образовања и предшколског васпитања,

г) културе, информисања, спорта и омадине,

д) родне равноправности, људских и мањинских права,

ђ) цивилног сектора и вере,

е) правне помоћи.


У Градској управи за друштвене делатности обављају се и послови
везани за:

  • вршење оснивачких права на установама у области из надлежности управе, чији је оснивач Град ( предшколског васпитања, образовања, културе, социјалне заштите и др.) и то: припреме нацрта оснивачких аката или измене и допуне оснивачких аката; аката о давању сагласности на статут, измене и допуне статута, као и других аката о давању сагласности на акта установа, које дају надлежни органи органи Града, стварања услова за рад и остваривања програма установа, обезбеђивања средстава за финансирање текућег (редовног) одржавања објеката установа, обезбеђивања средстава за финансирање делатности установа, као и средстава потребних за финансирање текућих расхода и издатака, у складу са законом и актима надлежних органа Града, припреме аката о давању сагласности на цене услуга, контролу над радом установа, реализацијом програма рада и финансијских планова установа, применом колективних уговора и правилника о раду ( уколико није закључен колективни уговор код послодавца) ; давање смерница/ инструкција за израду стратешких докумената, програма/планова рада, као и финансијских планова; анализа пословања и извештаја о раду установа, ради предлагања мера за њихово унапређење; иницирања и израда нацрта аката које доносе надлежни органи Града у циљу координације и ефикаснијег рада установа, други послови везани за вршење оснивачких права и надзора над радом и функционисањем установа ( из надлежности управе) чији је оснивач Град прописаних законом, подзаконским актима и актима надлежних органа Града;
  • припрему предлога програма расподеле буџетских средства за одређену буџетску годину, за области из делокруга Управе ,
  • који се односе на доношење финансијског плана и плана јавних набавки управе у сарадњи са управом надлежном за финансије и јавне набавке,
  • учешћа у спровођењу поступака набавки,
  • израде процедура и упутстава из надлежности Управе, које примењује ова Управа у раду као и управе и стручне службе које су у комуникацији са овом управом,
  • интерне финансијске контроле и управљања у складу са прописима о буџетском систему,
  • као и други послови у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

Унутрашња организација Градске управе за друштвене делатности:


Секретаријат за образовање, спорт и дечију заштиту

Секретар секретаријата за образовање, спорт и дечију заштиту

Љиљана Маринковић

Андреса: Цара Лазара 15

Телефон: 034/30 22 88

Мејл адреса: ljiljanam@kg.org.rs

 

Одељење за образовање, спорт и омладину, начелник одељења

Снежана Славујац

Андреса: Цара Лазара 15

Телефон: 034/30 22 88

Мејл адреса: snezana.slavujac@kg.org.rs

 

Одељење за образовање, спорт и омладину, Група за припрему финансијских планова и контролу наменског трошења буџетских средстава, шеф групе

Сандра Банковић

Андреса: Цара Лазара 15

Телефон: 034/30 22 88

Мејл адреса: sandra.bankovic@kg.org.rs

 

Одељење за дечију заштиту, начелник одељења

Миломирка Лековић

Андреса: Саве Ковачевића 30

Телефон: 034/33 55 69

Мејл адреса: milomirkal@kg.org.rs

 

Секретаријат за друштвене делатности

 

Секретар секретаријата за друштвене делатности

 

Одељење за социјалну заштиту, начелник одељења

Лела Петровић

Андреса: Трг Слободе 3

Телефон: 034/30 61 79

Мејл адреса: lelapetrovic@kg.org.rs

 

Повереник за прогнана, избегла и интерно расељена лица

Драгана Пешић

Адреса: Лазе Маринковића 60

Теелфон: 034/ 35 29 58

Мејл адреса: kgpoverenik@kg.org.rs

 

Одељење за социјалну заштиту, Служба за послове у области борачко-инвалидске заштите, шеф групе

Марија Величковић

Андреса: Трг Слободе 3

Телефон: 034/30 61 60

Мејл адреса: mvelickovic@kg.org.rs

 

Одељење за јавно здравље, начелник одељења

Светлана Петронијевић

Андреса: Трг Слободе 3

Телефон: 034/30 62 70

Мејл адреса: svetlana.petronijevic@kg.org.rs

 

Одељење за културу и информисање, начелник одељења

Наташа Пешић Радосављевић

Андреса: Цара Лазара 15

Телефон: 034/30 22 88

Мејл адреса: npesic@kg.org.rs

 

Одељење за људска и мањинска права, родну равнопрвност и превенцију трговине људима, начелник одељења

Ивана Обрадовић Станић

Андреса: Цара Лазара 15

Телефон: 034/30 22 88

Мејл адреса: ivana.obradovic@kg.org.rs

 

Одељење за сарадњу са цивилним сектором, начелница одељења

Александра Младеновић

Андреса: Цара Лазара 15

Телефон: 034/30 22 88

Мејл адреса: amladenovic@kg.org.rs

 

Одељење правне помоћи, начелник одељења

Биљана Катушић

Андреса: Трг Слободе 1

Телефон: 034/36 62 38

Мејл адреса: bkatusic@kg.org.rs

 

Лица одговорна за поступање по захтеву за слободан приступ информацијама од јавног значаја: 

 

Сања Перовић, дипломирани правник

Телефон:  034/306160

Мејл адреса: sperovic@kg.org.rs