Градска пореска управа

Седиште: улица Бранка Радиичевића број 9
34000 Крагујевац
Контакт: e – mail адреса: poresko@kg.org.rs 
телефон – централа: +381 34 356 394

ВД Начелника Градске пореске управе – Данијела Чомагић Поповић
Тел. +381 34 356-394 локал 114
е-mail: dcomagic@kg.org.rs 

ВД Заменика Начелника Градске пореске управе – Светлана Вујновић
Тел. +381 34 356-394 локал 114
е-mail: svetlanavujnovic@kg.org.rs 

 

Градској пореској управи обраћају се непосредно, писаним или телефонским путем заинтересовани грађани, предузетници и правна лица тражећи помоћ и информације везано за решавање питања која су у њеној надлежности. Градска пореска управа, у роковима прописаним законом, решава о правима, обавезама и интересима грађана у управном поступку, разматра представке, петиције и предлоге грађана које се односе на рад Градске управе и у поступању предузима одговарајуће мере из своје надлежности и о томе обавештава грађане.

У Градској пореској управи, обављају се послови: 

 • утврђивања, контроле и наплате пореза и споредних пореских давања у складу са законом, применом одредаба закона којим се уређује порески поступак и пореска администрација,
 • утврђивања, контроле и наплате локалних комуналних такси, посебне накнаде за заштиту и унапређење животне средине, боравишне таксе, накнаде за коришћење јавних површина,
 • вођења регистра пореских обвезника Града на основу података из Јединственог регистра пореских обвезника,
 • утврђивања пореза решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник (самоопорезивање) у складу са законом,
 • обављања пореске контроле ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе у складу са законом,
 • редовне и принудне наплате пореза и споредних пореских давања у складу са законом,
 • примене јединственог информационог система за порезе,
 • вођења пореског књиговодства и пореског рачуноводства у надлежности Управе у складу са законом и подзаконским прописима,
 • пружања стручне и правне помоћи пореским обвезницима о пореским прописима из којих произилази њихова пореска обавеза,
 • достављања, по службеној дужности, Пореској управи Министарства финансија доказа о чињеницама које сазна у вршењу послова из своје надлежности а које су од значаја за утврђивање или контролу правилности примене пореских прописа за чију је примену надлежна та Пореска управа Миистарства финансија,
 • издавања уверења и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију,
 • прикупљања података који утичу на тржишну вредност непокретности за потребе анализе документације у вези са непокретностима, увида на лицу места и процене тржишне вредности непокретности у циљу сачињавања извештаја о утврђивању тржишне вредности непокретности са описом непокретности и методологијом процене,
 • припреме аката којим се утврђује порез на имовину,
 • издавања прекршајног налога, односно подношења захтева за покретање прекршајног поступка за пореске прекршаје надлежном прекршајном суду у вези са порезима које Управа утврђује, наплаћује и контролише у складу са законом и посебним прописима,
 • процене тржишне вредности непокретности, на основу овлашћења прописаних законом којим се уређује јавна својина, за потребе поступака прибављања и отуђења непокретности у својини Града, изузев процене тржишних вредности које по закону или посебном пропису обаља други орган,
 • пореске контроле, – који се односе на израду и доношење финансијског плана и плана јавних набавки Управе у сарадњи са управом надлежном за послове финансије и јавних набавки,
 • учешћа у спровођењу поступака набавки,
 • интерне финансијске контроле и управљања у складу са прописима о буџетском систему, – израде процедура и упутстава из надлежности Управе, које примењује ова Управа у раду као и управе и стручне службе које су у комуникацији са овом управом,
 • и други послови у складу са законом, Статутом града и другим прописима. Захтеви за Градску пореску управу предају се у пријeмној канцеларији у улици Бранка Радичевића број 9, у приземљу.

 

 

У Градској пореској управи, као посебне организационе јединице, образовани су Секретаријат за пореску администрацију и Одељење за опште послове.

1. Секретаријат за пореску администрацију
Секретар Секретаријата Данијела Дробњак +381 34 356- 394 локал 113
е-mail: ddrobnjak@kg.org.rs 


1.1. Одељење за утврђивање и евиденцију јавних прихода
Контакт: +381 34 356-394 локал 113

 

Служба за утврђивање јавних прихода
Шеф Службе Владимир Ђекић +381 34 370-074
е-mail: vdjekic@kg.org.rs


Служба за евиденцију јавних прихода
Шеф Службе Небојша Матић +381 34 356-394 локал 121
е-mail: nebojsamatic@kg.org.rs


1.2. Одељење за пореску контролу
Начелник Одељења Ђорђе Пауновић +381 34 356-394 локал 107
е-mail: djordjepaun@kg.org.rs

Служба за процену тржишне вредности непокретности
Шеф Службе Оливера Николић +381 34 356-394 локал 112
е-mail: onikolic@kg.org.rs


1.3. Одељење за пореско рачуноводство
Начелник Одељења Зорица Милићевић +381 34 356-394 локал 115
е-mail: zmilicevic@kg.org.rs

 

1.4. Одељење за редовну наплату јавних прихода
Начелник Одељења Ивана Гобељић +381 34 356-394 локал 123
е-mail: ivanagob@kg.org.rs

Служба за редовну наплату јавних прихода за правна лица
Шеф Службе Ана Савић +381 34 356-394 локал 102
е-mail: asavic@kg.org.rs


1.5. Одељења за принудну наплату јавних прихода
Начелник Одељења Милица Маринковић +381 34 356-394 локал 103
е-mail: milicamarinkovic@kg.org

 

2. Одељење за опште послове
Начелник Одељења Весна Стевановић +381 34 356-394 локал 105
е-mail: vesnastevanovic@kg.org.rs

 

 

Документа за преузимање