ГУ за развој и инвестиције

Седиште: ул. Николе Пашића број 6/2, Крагујевац;
Матични број (Града): 07184069
ПИБ (Града): 101982436
Шифра делатности (Града): 8411

 

 

Дејан Ружић, дипломирани економиста, в.д.начелник Градске управе за развој и инвестиције
Ул. Николе Пашића број 6/2, канцеларија број 5
E-mail: dejan.ruzic@kg.org.rs

 

 

У Градској управи за развој и инвестиције, обављају се послови:

 • стратешког планирања, иницирања, израде и спровођења годишњих програма, односно пројеката инвестиција значајних за Град,
 • квантитативне и квалитативне анализе постојећих докумената којима се регулишу локалне развојне политике, њихова међусобна усаглашеност, комплементарност и хијерархија и на основу тога утврђују потребе за израдом, ревизијом, сажимањем или укидањем појединих планских докумената и аката из надлежности Града,
 • оснивања, обезбеђења функционисања и контроле над инструментима локалног економског развоја као и старање о унапређењу општег оквира за привређивање у Граду у смислу дугорочног одрживог развоја Града;
 • пројектовања и праћења реализације буџета за инвестиције,
 • у вези реализације инвестиционих пројеката и радова (изградња, доградња, реконструкција, адаптација, санација и други радови на објектима, на којима је Град инвеститор) који се финансирају по основу финансијских уговора о кредитима и донацијама са међународним финансијским институцијама и по основу других прихода и примања утврђених законским прописима и статутом Града,
 • подршке привреди и развоја пољопривреде на територији Града, који су законима, подзаконским актима и другим прописима и општим актима утврђени као надлежност Града,
 • израде програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја,
 • израде годишњег програм заштите, уређења и коришћења пољопривредног замљишта и давање у закуп пољопривредног земљишта,
 • спровођења поступка и одређивања накнаде за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште,
 • утврђивања водопривредних услова, издавање водопривредне сагласности и водопривредне дозволе,
 • пружања информација и издавања потврда при реализацији државних субвенција и кредита и сарадњи са удружењима и пољопривредним задругама,
 • праћења стања у области пољопривредног земљишта, шума и вода,
 • старања о коришћењу пашњака и одлучивања о привођењу пашњака другој култури,
 • одређивања делова обала и воденог простора на којима се могу градити хидрограђевински објекти и постављати пловни објекти,
 • континуираног праћење стања животне средине, објављивања података о стању и квалитету животне средине,
 • планирања и координације едукативних и промотивних активности у области заштите животне средине, информисања јавности и сарадњи са удружењима,
 • израде, реализације, праћења и промоције  програма, планова и стратегија заштите животне средине и климатских промена, као и различитих студија које доприносе унапређењу стања животне средине,
 • заштите, очувања и рационалног коришћења природних вредности, природних ресурса и добара,
 • праћења стандарда и реализација активности у функцији развоја и примене нових технологија и увођења чистије производње,
 • обезбеђења функционисања и контроле над инструментима локалног економског развоја као и старања о унапређењу општег пословног окружења за привређивање у Граду у смислу дугорочног одрживог развоја Града,
 • промоције, прикупљања и обраде података од значаја за локални економски развој, прикупљања и обраде података за потенцијалне инвестиције,
 • објављивања података од значаја за промоцију повољног пословног окружења за иневестирање на територији Града,
 • сарадње и координације са међународним институцијама, државним органима, развојним агенцијама и другим јавним органима, телима и институцијама у области локалног економског развоја, ИКТ, пољопривреде, заштите животне средине, туризма, просторног и урбанистичког планирања, инвестиција и енергетске ефикасности,
 • градског информационог система – спровођење одговарајућих и стандардизованих методолошких поступака мрежно орјентисаних модуларних система за континуирано сакупљање, праћење, чување, презентацију и дистрибуцију података, обраду и одржавање базе података и извештавање, повезивање рачунарских система и сервиса, поступака техничке и научне подршке, као и друге послове везане за ову делатност,
 • из области просторног и урбанистичког планирања,
 • планирања и развоја платформе паметног града, унапређења и развоја Е-управе и ГИС-а,
 • креирања корисничких профила и дефинисања права приступа подацима, постављање и одржавање рачунарске везе, вођења евиденције информатичке опреме са сервисним интервенцијама и други послови за потребе информатичко-техничке подршке у управама и стручним службама,
 • унапређења примене информационих технологија, одржавања и развоја рачунарске и комуникационе мреже, администрирања базе података, одржавања и развоја софтвера,
 • анализе и давања мишљења на предлоге управа и стручних служби за  унапређење примене информационих технологија, одржавања и развоја рачунарске и комуникационе мреже, администрирања база података, одржавања и развоја софтвера,
 • обезбеђења поверљивости података (спречавање приступа неовлашћеним лицима) доступности података овлашћеним лицима и интегритета и чувања података у електронском облику, у складу са законом,
 • прикупљања података, формирања и ажурирања базе отворених података,
 • креирања изгледа и садржине званичне интернет презентације Града и интерног портала Града – електронске базе правних аката,
 • сарадње са Републичким геодетским заводом и другим републичким органима и организацијама, као и јавним предузећима, са територије Града, чији је оснивач Град, односно Република у успостављању услова за развој и одржавање географског информационог система (ГИС-а),
 • прукупљања информација о потребама и пројектним идејама на нивоу Града,
 • истраживања националних и међународних конкурса, развојних програма и донаторских пројеката,
 • планирања и припреме пројектних предлога за пријаву за програме домаћих и иностраних фондова,
 • координације спровођења активности на припреми пројектне документације за пројекте,
 • иницирања, израде, управљања и реализације заједничких пројеката са другим управама, стручним службама и органима Града и правним лицима чији је оснивач Град, као и са другим домаћим и иностраним партнерима,
 • управљања пројектима суфинансираних из средстава домаћих и међународних извора финансирања,
 • пружања стручне помоћи у свим фазама припреме и спровођења пројеката управама и стручним службама Града и другим организацијама и установама чији је оснивач Град, у поштовању прописаних процедура државних, међународних и регионалних организација и интерних процедура Града за приступање домаћим и међународним развојним програмима и донаторским пројектима,
 • координације, мониторинга и стручне подршке у примени пројеката који се спроводе у локалној заједници чији је носилац, партнер или сарадник Град,
 • прикупљањa и обрадe података за израду планова, програма и пројеката развоја туризма,
 • промоције туризма и вршењa оснивачких права и надзора над организацијом у области туризма чији је оснивач Град (израде нацрта аката везаних за оснивање организације, израде нацрта аката о давању сагласности на статут, аката о унутрашњој организацији и систематизацији, програме рада, финансијске  планове и друго),
 • анализирањa мера текуће и развојне економске политике,
 • старањa о развоју и унапређењу угоститељства, занатства и трговине,
 • уређивањa радног времена угоститељских, трговинских и занатских објеката, места на којима се могу обављати одређене делатности, и других услова за њихов рад и пословање,
 • категоризације угоститељских објеката за смештај: кућа, апартмана, соба и сеоско-туристичих домаћинстава,
 • праћења закона и других прописа Републике Србије, Европске уније и других међународних организација везано за коришћење домаћих и иностраних средстава у области енергетске ефикасности,
 • прикупљања и анализирања података о начину коришћења и количине употребљене енергије,
 • ажурирања база података из области енергетске ефикасности,
 • утврђивања потреба за енергијом на територији Града и припрему података за енергетски биланс Републике Србије,
 • сарадње са надлежним министарством ради праћења спровођења стратешких и планских докумената за енергетску ефикасност у Републици Србији,
 • предлагања мера које доприносе ефикасном коришћењу енергије,
 • обављања стручних послова који се односе на: израду планова, програма и пројеката у области унапређења енергетске ефикасности, планираном начину остваривања и планираном циљу уштеде енергије, заштите, очувања и рационалног коришћења природних ресурса и добара, употребе обновљивих и алтернативних извора енергије и заштите животне средине,
 • припреме аката и предлагања надлежним органима Града подстицајних мера, услова и поступака стицања права на подстицајне мере и спровођење поступка и процедура доделе подстицајних мера,
 • сарадње са институцијама, донаторима и невладиним организацијама у циљу рализације пројеката из области енергетске ефикасности и очувања обновљивих извора енергије,
 • предлагања начина обезбеђења неопходних енергетских ресурса Управе и правних лица чији је оснивач Град,
 • координације активности у области енергетске ефикасности и употребе обновљивих извора енергије на територији Града,
 • остваривања међуопштинске сарадње у области енергетског менаџмента, послови на приступању Града међународним иницијативама које окупљају локалне самоуправе активне у унапређењу енергетске ефикасности и коришћењу обновљивих извора енергије (повеља Градоначелника и сличне организације),
 • промовисања и спровођења мера енергетске ефикасности у зградарству, комуналној привреди и транспорту и другим областима,
 • промовисања значаја коришћења обновљивих извора енергије и припреме предлога пројеката из ове области,
 • подстицања програма едукације у области одрживог развоја, подизања свести о значају енергетске ефикасности и сарадња са удружењима,
 • издавања енергетске дозволе за изградњу и реконструкцију објеката за производњу и дистрибуцију топлотне енергије снаге преко 1 МW и објеката за производњу биогорива капацитета преко 10 тона годишње у складу са законом,
 • издавања лиценци из области топлотне енергије и вођење регистра издатих и одузетих лиценци у складу са  законом,
 • вођења регистра енергетских субјеката који обављају делатност производње, дистрибуције и снебдевања купаца топлотном енергијом, а који су стекли подстицајне мере јер користе високоефикасну когенерацију, отпадну топлоту или обновљиве изворе енергије и обавештава надлежно министарство о подацима садржаним у регистру,
 • учешћа у изради годишњег извештаја енергетског менаџера,
 • други послови из области енергетске ефикасности,
 • везани за: размештај, коришћење, финансирање и обнављање робних резерви Града, припреме годишњег програма робних резерви и финансијског плана за његово спровођење,  израду и подношење надлежном органу Града извештаја о пословању робним резервама, друге послове у области робних резерви Града,
 • који се односе на доношење финансијског плана и плана јавних набавки Управе у сарадњи са управом надлежном за финансије и јавне набавке,
 • учешћа у спровођењу поступака набавки,
 • интерне финансијске контроле и управљања у складу са прописима о буџетском систему,
 • израде процедура и упутстава из надлежности Управе, које примењује ова Управа у раду као и управе и стручне службе које су у комуникацији са овом управом,
 • као и други послови у складу са законом, Статутом града и другим прописима.

 

 

Унутрашња организација Градске управе за развој и инвестиције:

1. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ

Радом Секретаријата за инвестиције руководи Секретар:
Снежана Петровић, мастер инжењер саобраћаја
Ул. Николе Пашића број 6/2, канц. 8
E-mail: snezana.petrovic@kg.org.rs

 

Одељење за планирање и припрему инвестиција

Радом Одељења за планирање и припрему инвестиција руководи начелник:
Весна Ћурић, дипломирани економиста
Ул. Николе Пашића 6/2 канцеларија број 3
E-mail vcuric@kg.org.rs


Служба за просторно планирање

Радом Службе за просторно планирање руководи шеф Службе:
Смиљана Стојановић, дипломирани правник
Трг слободе број 3 канцеларија број 406
Контакт тeлефон: 034/306-189
E-mail: smiljanakg@kg.org.rs

 

Одељење за реализацију инвестиција

Радом Одељења за реализацију инвестиција руководи начелник:
Аца Станковић, дипломирани инжењер грађевине
Ул. Николе Пашића број 6/2 канцеларија 3
E-mail: acastankovic58@gmail.com

 

 

2. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ, ПРИВРЕДУ, ПОЉОПРИВРЕДУ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ


Радом Секретаријата за локални економски развој, привреду, пољопривреду и заштиту животне средине руководи Секретар:
Гордана Марковић, дипломирани физичар
Ул. Николе Пашића 6/2 канц. 7
E-mail: gmarkovic@kg.org.rs 


Одељење за локални економски развој и привреду

Радом Одељења за локални економски развој и привреду руководи начелник:
Саша Соковић, дипломирани менаџер уметничке продукције
Ул. Николе Пашића 6/2, канц. 6
E-mail: ssokovic@kg.org.rs 


Одељење за пољопривреду, рурални развој и робне резерве

Радом Одељења за пољопривреду, рурални развој и робне резерве руководи начелник:
Никола Пауновић, дипломирани економиста-мастер
Ул. Трг Слободе бр. 406/IV канц. 406
E-mail: npaunovic@kg.org.rs 
Контакт телефон: 034/306-187


Одељење за заштиту животне средине

Радом Одељења за за заштиту животне средине руководи начелник:
Драган Маринковић, дипломирани еколог
Ул. Николе Пашића 6/2 канц. 10
E-mail: dmarinkovic@kg.org.rs 

 

 

3. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИКТ, еУправу и ГИС


Радом Секретаријата за ИКТ, е-Управу и ГИС руководи Секретар:
Војислав Милановић, специјалиста струковни информатичар
Ул. Трг Слободе број 3, канц. 1
E-mail: vmilanovic@kg.org.rs
Контакт телефон: 034/306-285

 

Одељење за развој информационих технологија
Радом Одељења за развој информационих технологија руководи начелник:
Владан Стојановић, специјалиста струковни информатичар
Ул. Трг Слободе бр. 3 канц. 1
E-mail: vstojanovic@kg.org.rs


Служба за информатичку и техничку подршку
Радом Службе за информатичку и техничку подршку руководи шеф:
Дејан Стојановић, дип.машински инжењер
Ул. Трг Слободе бр. 3 канц. 1
E-mail: stdejan@kg.org.rs


Одељење за ГИС и е – Управу
Радом Одељења за ГИС и е-Управу руководи начелник:
Предраг Димитријевић, дипл. инг.геодезије
Ул. Николе Пашића, 6/3, канц. 401
E-mail: pdimitrijevic@kg.org.rs 

 

4. СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТСКУ ЕФИКАСНОСТ


Радом Секретаријата за енергетску ефикасност руководи Секретар:
Гордана Стојановић, дипл. машински инжењер
Ул. Николе Пашића, 6/3, канц. 401
E-mail: gstojanovic@kg.org.rs 

 

5. ОДЕЉЕЊЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА


Радом Oдељења за управљање пројектима руководи:
Љиљана Шобић, мастер економиста
Ул. Николе Пашића, 6/3, канц. 401/1
E-mail: ljsobic@kg.org.rs 

 

6. ОДЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ


Радом Одељења за опште и правне послове руководи начелник:
Јелена Тимотијевић, дипломирани правник
Ул. Николе Пашића број 6/2, канцеларија 7А
E-mail: jtimotijevic@kg.org.rs 

 

 

Документа за преузимање