Кодекс понашања службеника и намештеника

Правни основ за доношење Кодекса понашања службеника и намештеника запослених у Градским управама, стручним службама и посебним организацијама града Крагујевца садржан је у одредби члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа („Сл.гласник РС“ број 21/2016). 
Разлог за доношење Кодекса садржан је у потреби да се усвајањем и применом истог унапреди остваривање и заштита права и слобода странака, односно приближи рад органа, служби и организација основаних од стране града Крагујевца стварним потребама грађана.
Кодексом се конкретизују уставне и законске норме које утврђују демократска начела и правила рада службеника и  намештеника, те се на тај начин даје основ за унапређење рада органа, служби и организација и њихових запослених када врше послове из надлежности локалне самоуправе и послове од значаја за остваривање права и слобода грађана.
Са друге стране, сам Кодекс се употребљава тако што сами службеници и намештеници имају јасну представу како изгледа правилан начин рада са странкама, а уједно је извор разумљивих сазнања за странке о томе какво поступање и понашање службеника и намештеника у органима, службама и организацијама имају право да очекују у стварима које се тичу њихових права, интереса и обавеза. Самим тим Кодекс представља користан инструмент за оцену законитости и правилности поступања управе и службеника и намештеника који у њој раде.